Úvodní stránka » MATEŘSKÁ ŠKOLA » Žádost o přijetí do MŠ

Základní škola a Mateřská škola Přibice,  příspěvková organizace,

okres Brno - venkov

Žádost přijata dne: …………………………. Č. j.: …………            Registrační číslo: ………………

 

Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání

od školního roku:

 

Jméno a příjmení dítěte:

 

Adresa trvalého pobytu (ulice, č.p., obec, PSČ):

 

Datum narození:

 

Rodné číslo:

Státní občanství:

Mateřský jazyk:

 

Zdravotní pojišťovna:

 

Vyjádření rodičů o zdravotním stavu dítěte, popřípadě jiné důležité informace:

 

 

 

Zákonní zástupci dítěte:

 

MATKA

OTEC

Jméno a příjmení

 

 

Adresa trvalého pobytu

 

 

Telefonní číslo

 

 

Email

 

 

 

Prohlášení rodičů:    

Svým podpisem potvrzujeme pravdivost mnou uvedených údajů. Zároveň bereme na vědomí, že v případě zjištění nepravdivých údajů, může mít toto vliv na dalším setrvání či umístění dítěte v mateřské škole ZŠ a MŠ Přibice.

                Dávám svůj souhlas ZŠ a MŠ Přibice k tomu, aby evidovala osobní údaje mého dítěte ve smyslu všech ustanovení zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění a zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech v platném znění.

                 Svůj souhlas poskytujeme pro účely vedení povinné dokumentace školy podle zákona č. 561/2004 Sb.,(školský zákon) ve znění pozdějších předpisů, vedení nezbytné zdravotní dokumentace, pro mimoškolní akce (výlety, plavání apod.), pojištění dětí a pro jiné účely, související s chodem školy.

                Souhlas poskytujeme na celé období předškolní docházky dítěte na této škole a na zákonem stanovenou dobu, po kterou se tato dokumentace archivuje. Souhlas poskytujeme pouze výše uvedené škole, která bez zákonem stanovených případů nesmí tyto osobní údaje poskytnout dalším osobám a úřadům.

 

 

Zákonní zástupci se dohodli, že veškeré písemné záležitosti ze strany mateřské školy bude

vyřizovat zákonný zástupce (matka nebo otec)

Jméno a příjmení:

 

 

V

Podpis matky:

 

 

Dne

Podpis otce:

 

Přílohy žádosti:Evidenční list dítěte potvrzený od pediatra

Přílohy u dítěte se zdravotním postižením: 1, doporučení příslušného školského poradenského zařízení

                                                                      2, doporučení lékaře