Úvodní stránka » ŠKOLNÍ JÍDELNA » Vnitřní provozní řád ŠJ od 2.9.2019

Vnitřní – provozní řád školní jídelny

 

Platnost: od 2. září 2019

Základní škola a Mateřská škola Přibice, příspěvková organizace, 691 24 Přibice 46

IČ: 70877076

emailová adresa: jidelna.zspribice@seznam.cz

telefonní čísla: kuchyně 731 375 303

vedoucí školní jídelny: Martina Uchytilová

kuchařky: Martina Uchytilová, Lenka Mandáková

provozní doba pokladních hodin: úterý a středa 14:00 h – 16:00 hod.                      

V jídelně se stravují žáci a zaměstnanci ZŠ a MŠ a cizí strávníci.

 

  1. Zásady provozu: Provoz školní jídelny se řídí zákonem č. 561/2004 Sb., Školský zákon, vyhláškou č. 107/2005 Sb., o školním stravování ve znění pozdějších předpisů, vyhláškou 463/2011, vyhláškou č. 602/2006 Sb. a nařízením EU č. 852/2004 o hygienických požadavcích na stravovací služby. Jídelníček je sestavován na základě zásad zdravé výživy a dodržování spotřebního koše vybraných surovin. Základní vyhlášky a předpisy jsou k dispozici v kanceláři školní jídelny.
  2.  Provoz ŠJ: Do školní jídelny mají vstup pouze platící strávníci.
  3. Organizace výdeje stravy je zabezpečena vhodnou úpravou rozvrhů nástupu jednotlivých tříd na oběd – vypracovalo ředitelství školy. Pedagogický dozor nad žáky v jídelně je určen rozvrhem dozorů. Dozor má dohled nad bezpečností a ochranou dětí. Strávníci se chovají podle zásad slušného chování, jsou povinni se chovat při stravování ohleduplně, v souladu s hygienickými a společenskými pravidly při stolování. Všichni jsou povinni udržovat pořádek a čistotu. Použité nádobí strávník odkládá na určené místo. Celý oběd, přesnídávku i svačinku včetně doplňků /ovoce/ konzumuje strávník v jídelně.
  4. Výše stravného je určena vyhláškou č. 107/2005 o školním stravování ve znění pozdějších předpisů (vyhláška 463/2011 Sb.) a předpisem vedoucí školní jídelny na základě cen potravin. Výše provozních a mzdových nákladů v ceně pro školní strávníky není zahrnuta. Strávníci platí pouze cenu potravin = finanční normativ. Finanční limity na nákup potravin jsou dány věkem strávníka. Do věkových skupin jsou zařazováni děti na dobu celého školního roku, ve kterém dosahují tohoto věku.
  5. Stravné v základních kategoriích činí:       

   MŠ 3 – 6 let       přesnídávka 9,-- Kč, oběd 21,-- Kč, svačina 9,-- Kč  (celkem 39,-- Kč)

    MŠ 7 – 8 let:       přesnídávka 10,-- Kč, oběd 27,-- Kč, svačina 10,   (celkem 47,-- Kč)

    ZŠ 6 – 10 let:       oběd 27,-- Kč

    ZŠ 11 – 14 let:      oběd 29,-- Kč

          Cizí strávníci:      oběd 95,-- Kč (potraviny 32,-- Kč, režijní náklady 63,-- Kč)

          Přesnídávka ZŠ: 22,-- Kč – celková cena 32,-- Kč (strávník 22,-- Kč a příspěvek obce 10,-- Kč)

          Důchodci:             oběd 83,-- Kč – celková cena 95,-- Kč (strávník 83,-- Kč a příspěvek obce 12,-- Kč)

  6. Placení stravného: Strávníci platí stravné do 25. předchozího měsíce (např. do 25. září se platí na měsíc říjen). Upřednostňujeme platbu převodem na účet nebo v hotovosti u vedoucí školní jídelny v době pokladních hodin. Po telefonické či emailové domluvě lze dohodnout i jiný termín. VS – datum narození dítěte (do poznámky k platbě jméno a příjmení dítěte). Částku k úhradě zjistíte emailem, telefonicky, osobně nebo na webových stránkách. Z provozních důvodů, upřednostňujeme emailovou komunikaci. Číslo účtu: 154883707/0600
  7. Přihlašování a odhlašování stravy: Strávníci nebo jejich zákonní zástupci se přihlásí ke stravování podáním přihlášky, která platí jeden školní rok. Při nepřítomnosti strávníka se jídlo přihlašuje a odhlašuje den předem do 14:00 hodin na tel.: 731 375 303 nebo emailem: jidelna.zspribice@seznam.cz. Provozní doba jídelny je od 7 do 15 hodin. Při onemocnění není možné odebírat státem dotovanou stravu (Školský zákon č. 561/2004 Sb.). Do jídlonosiče se poskytuje strava pouze v první den nemoci. Přihlášky ke stravování jsou k dispozici v kanceláři vedoucí školní jídelny nebo na webových stránkách školy.

   • Výdej jídel:

    Děti a zaměstnanci – obědy          11:30 – 14:00 h

    Cizí strávníci – obědy                     11:00 – 11:30 h a 13:00 – 13:30 h

                                                               8:30 –  9:15 h přesnídávka MŠ

                                                               9:40 – 10:00 h přesnídávka ZŠ

                                                              14:30 – 15:00 h svačinky MŠ, ZŠ

           Pro odběr jídlonosičů: 11:00 – 11:30 h (doporučená doba)

    9. Vyúčtování stravného: V červenci bude provedeno vyúčtování a vrácení přeplatků převodem na nahlášený účet nebo v hotovosti vedoucí školní jídelny. Po domluvě lze převést přeplatek stravného na příští školní rok.
   • 10. Jídelní lístek: Je sestavován na základě zásad zdravé výživy a dodržování spotřebního koše vybraných surovin. Jídelní lístek je vyvěšen na chodbě ZŠ a MŠ, v jídelně a na webových stránkách školy.
   • 11. Doba prázdnin, ředitelského volna: v tyto dny školní jídelna nevaří a každý strávník je automaticky odhlášen.                                                                                                                          
   • Dotazy, připomínky, případné problémy řešte ihned s vedoucí školní jídelny. Tento provozní řád bude vyvěšen (stejně jako další informace, týkající se jídelny) na informačních nástěnkách na chodbách školy.                                                                                                                                                     

     

     V Přibicích 2.9.2019                   Mgr. Marcela Mrkvicová, ředitelka školy