Úvodní stránka » ŠKOLNÍ DRUŽINA » ŠVP školní družiny

 

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU 

 

Kontakty:

 

Ředitelna:

Tel.: 546 604 100

E-mail: skolapribice@seznam.cz

zspribice@quick.cz

Kancelář:

Tel.: 546 604 101

519 432 256

E-mail: jidelna.zspribice@seznam.cz

 

Školní webové stránky:

www.skolapribice.cz

 

Ředitelka školy:

Mgr. Marcela Mrkvicová

 

Zpracovala:

Vychovatelka ŠD

Hana Hašková

Vydán dne:

30. 8. 2013

 

 

 

OBSAH

 

 

 • Charakteristika ŠD

 • Program výchovy a vzdělání

 • Cíle a kompetence

 • Časový plán

 • Materiální, ekonomické a personální podmínky

 • Hygiena a bezpečnost v ŠD

 • Vnitřní evaluace a hodnocení

 


CHARAKTERISTIKA ŠD

 

Školní družina je umístěna v nově upravené budově[1] základní školy v 1. poschodí. V této budově jsou umístěna všechna střediska spadající pod ředitelství ZŠ a MŠ Přibice. Budova je bezbariérová a součástí budovy je i velká tělocvična, kterou lze využít nejen v hodinách tělesné výchovy, ale i odpoledne Školní družinou.

 

ZŠ Přibice je malotřídní škola s 5 ročníky 1. stupně ZŠ ve 3 třídách.

ŠD je součástí ZŠ a navštěvují ji žáci 1. – 5. ročníku ZŠ. Většina dětí navštěvuje ŠD pravidelně každý den, několik dětí ji navštěvuje jen ve dny, kdy mají kroužek nebo odpolední vyučování.

Činnost ŠD vychází z pedagogiky volného času. Cílem je snaha o vytvoření místa pro odpočinek dětí po vyučování a zároveň přispět k cílenému ovlivňování jejich volného času. I zde je, tak jako v naší ZŠ, prostor pro individuální přístup k dětem.

Provozní doba ŠD je: 11.40 – 15.30  (ranní družinu zajišťuje MŠ v době od 6.30 – 7.40) - za bezpečnost dětí odpovídají v této době uč. MŠ

Odpolední družinu zajišťuje MŠ v době od 15,30 h - 16, 00h odpovídají za bezpečnost zase uč. MŠ

Školní družinu tvoří 1 oddělení. Avšak školní družina může využívat počítačovou učebnu; pohybové aktivity lze rozvíjet ve školní tělocvičně a ve venkovních prostorách školy („školní dvůr“).

 

 

 Program výchovy a vzdělávání

 

 • Vychází z RVP, a to z kapitoly „Člověk a jeho svět“. Je uspořádán do 5 tematických okruhů:

 • Místo, kde žijeme

 • Lidé kolem nás

 • Lidé a čas

 • Rozmanitosti přírody

 • Člověk a jeho zdraví

   

 • Je tvořen dle polohy a podmínek školy

 • ŠVP je otevřený dokument, který se může v průběhu roku doplnit nebo upravit

 

Cíle a kompetence

 

Vycházejí z obecných cílů vzdělávací soustavy § 2, odst. 2 Školského zákona

Naše cíle jsou:

 • Kompenzovat u dětí jednostrannou zátěž během školního vyučování

 • Osvojení si takových názorů, schopností a dovedností, které dětem pomohou zvládnout současný i budoucí život

 • Správně monitorovat děti nabízením zájmové činnosti, rozvíjet praktické dovednosti v různých činnostech, naučit děti vztahu k vlastnoručně vytvořenému výrobku

 • Využívat dětské zvídavosti k samostatnému myšlení a tvoření vlastních věcí (uvědomění si citu k vytvořené věci)

 • Vést děti ke schopnosti podle potřeby podřizovat se a chápat přitom vzájemné vztahy nadřízenosti a podřízenosti v kolektivu

 • Rozvíjet u dětí kamarádství, vést je ke komunikaci, rozvíjet jejich schopnost respektovat práci a úspěchy vlastní a druhých

 • Využívat poznatky, které děti získaly ve škole a vhodným způsobem na ně navázat ve výchovné činnosti

 • Využívat prevence patologických jevů formou sociálních a komunikačních her (správné řešení konfliktních situací)

 • Pěstovat základní pohybové dovednosti dětí a jejich schopnosti odpočinku, rekreace a zájmové činnosti

 • Pozorovat přírodu, vést děti k její ochraně, vysvětlovat neznámé a nepochopené pojmy

 • Přispívat k zdravějšímu životnímu stylu – pitný režim dětí atd.

 

 

Časový plán

 

 1. Místo, kde žijeme

  Poznávání nejbližšího okolí, organizace školy, družiny, určení významných objektů, jejich návštěvy (obecní úřad, pošta, obchod), beseda o naší vesnici a okolí, historie a krásy Jižní Moravy.

  Bezpečnost na cestě do školy, vycházkách, dopravní výchova.

 2. Lidé kolem nás

  Osvojení zásad vhodného a společenského chování, tolerance, empatie, vzájemná úcta, komunikace verbální i neverbální, dodržování pravidel stolování, předcházení šikaně, zařazení prvků mediální výchovy (co děti shlédly, slyšely, práce s Internetem – vyhledávání informací).

 3. Lidé a čas

  Budování a dodržování správného režimu, vytváření pravidelných návyků, umět využít správně a účelně svůj volný čas (základy pro využívání smysluplných volnočasových aktivit).

 4. Rozmanitost přírody

  Vycházky a pobyty v přírodě, pozorování změn, poznávání, určování, využití encyklopedií, následné výtvarné zpracování, péče o pokojové rostliny, ekologická výchova – ochrana přírody.

   

   

 5. Člověk a jeho zdraví

  Poznávání sebe sama, poučení a péče o zdraví a nemocech, zdravotní prevence, osobní hygiena a čistota, poučení o úrazech a jejich předcházení, umět ošetřit drobná poranění. Besedy na toto téma. V rámci prevence provádíme relaxační cvičení, pohybové hry, dodržování pitného režimu a pravidelného odvětrávání místností. Výchova ke zdravému životnímu stylu.

 

 

Materiální, ekonomické a personální podmínky

 

 • Materiální podmínky

 • Prostory ŠD tvoří 1 samostatná místnost a po domluvě s pedagogy i ostatní třídy, učebna výpočetní techniky, tělocvična a „školní dvůr“.

 • Vybavení je přiměřené a je přizpůsobeno pro potřeby mimoškolních aktivit.

 • Nábytek je vyhovující.

 • Prostory ŠD jsou bezpečné; škola je bezbariérová.

 • ŠD může využívat obecní hřiště, „školní dvůr“.

 • Ekonomické podmínky

 • Poplatek za ŠD činí 100,-Kč měsíčně, platba je vybírána hotovostně sekretářkou ZŠ nebo převodem na účet školy.

 • Tyto finanční prostředky jsou používány na nákup materiálů (papíry, barvy, lepidla a jiné pomůcky) a na zkvalitnění interiéru oddělení ŠD.

 • Personální podmínky

 • V ŠD pracuje 1 vychovatelka

 • Vychovatelka se podílí na přípravě školních akcí

 • Vychovatelka se zúčastňuje akreditovaných kurzů, programů dalšího vzdělávání pedagogů a využívá samostudium k vlastnímu rozvoji pedagogické činnosti pro ŠD.

 • V případě onemocnění učitele je vychovatelka schopna i zastoupit ve vyučování.

 

Hygiena a bezpečnost v ŠD

 

 • Oddělení ŠD má 15 – 25 dětí.

 • Oddělení využívá k odpočinkové činnosti koberec, karimatky, stolečky ke stolním hrám a výtvarným činnostem.

 • Oddělení je vybaveno osvětlením, koberec je pravidelně vysáván a podlaha mytá mokrou cestou, místnost je pravidelně větrána.

   Sociální zařízení je pro ŠD společné se školou na stejném patře.

 • Šatna je v přízemí.

 • Děti se stravují ve školní jídelně umístěné v přízemí, doprovází je vychovatelka ŠD.

 • Žáky přivádějí do školní družiny po vyučování učitelé, vychovatelka zapíše děti do třídní knihy ŠD.

 • Na začátku školního roku jsou žáci poučení o bezpečnosti a společenských normách v ŠD, na „školním dvoře“, při společných vycházkách a akcích. V případě úrazu jsou žáci opětovně poučení o prevenci bezpečnosti.

 • Lékárnička první pomoci je umístěna u sekretářky ZŠ (stejné patro jako ŠD).

 • Telefonní čísla rodičů v případě úrazu jsou uvedena v zápisních lístcích a v třídní knize školní družiny.

 • Vychovatelka spolupracuje s rodiči a učitelkami a bezprostředně reaguje na výchovné a jiné problémy.

   

  Vnitřní evaluace a hodnocení

   

 • Vnitřní evaluace a hodnocení probíhá pravidelně i v našem oddělení školní družiny. Analyzujeme a vyhodnocujeme podmínky i výsledky výchovně vzdělávacího procesu, hodnotíme, na kolik jsou naplňovány naše výchovně vzdělávací cíle. Sledujeme individuální rozvoj žáků, jejich možnosti a pokrok.

   

  Závěr

   

  Nezbytnou podmínkou úspěšné výchovy je nejen láska, ale také respektování osobnosti dítěte. Snažíme se je oceňovat, dáváme jim prostor pro jejich názor a řešení ve věcech, které se jich týkají. Přejeme si, aby z dětí vyrostli šťastní, úspěšní a tvořiví lidé, kteří budou schopni zvládat běžné i náročnější situace.

   

  Pro rozvoj řady kompetencí je zapotřebí pravidelný a dlouhodobý styk s vrstevníky a dalšími lidmi. Pro život se potřebujeme naučit domluvit, vycházet a spolupracovat s nejrůznějšími partnery – nejen s těmi blízkými, ale i těmi, kteří se od nás odlišují co do schopností, chování, zvyků, temperamentu i zájmů. Ideálním prostředím, kde se to děti mohou naučit, je právě školní družina.

 

 

Závěrečná ustanovení

1,Zrušuje se předchozí znění směrnice v některých bodech ze dne 30.8.2011

2,Směrnice nabývá účinnost 30.8.2013

3,Směrnice nabývá platnosti dnem 30.8.2013

4,Zaměstnanci jsou s tímto řádem seznámeni 30.8.2013

5,Zákonní zástupci byli informováni o vydání řádu školy informací v ŽK, řád je zpřístupněn na webových stránkách školy a v hale školy.[1]              Provoz v prostorách nové školní budovy je zahájen k 1. září 2007.