Úvodní stránka » ŠKOLNÍ DRUŽINA » ŠVP školní družiny od 1.9.2021

ŠKOLNÍ VZDĚLAVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU

1  Charakteristika školní družiny

Školní družina (dále ŠD) slouží k vzájemnému vzdělávání formou zájmových, vzdělávacích a spontánních činností, odpočinku a relaxaci výchovou, hrou, učením, individuální prací a motivačním projektem dané školským zákonem.

 

Školní družina:

 • plní vzdělávací cíle, rozvíjí nadání dětí a otvírá nové možnosti na vyplnění volného času;
 • je důležitým výchovným partnerem školy a rodičů;
 • rozvíjí osobní a sociální kompetence;
 • je místem pro relaxaci, hru, sport;
 • plní důležitou roli v prevenci nežádoucího chování;
 • pomáhá rozvíjet tvořivost a kreativitu dětí;
 • podněcuje rozvoj zdravého sebevědomí;
 • je především místem pro radost, hru, zážitky i poznávání.

 

Činnost školní družiny se řídí zákonem č. 561/ 2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělání. Naplňování cílů je vymezeno konkrétním posláním školní družiny ve vyhlášce č. 74/ 2005 sb. o zájmovém vzdělávání § 8, odst. 5 a 6. Oddělení družiny se naplňuje do maximálního počtu 30 žáků (vyhláška o zájmovém vzdělávání č. 74/2005 Sb. v platném znění).

Školní družina je v budově spolu se základní školou a mateřské školou, v okrese Brno – venkov v Jihomoravském kraji v malebné obci Přibice.

Školní družina je umístěna v nově upravené budově základní školy v 1. poschodí. V této budově jsou umístěna všechna střediska spadající pod ředitelství ZŠ a MŠ Přibice.

Naši školní družinu, která má jen jedno oddělení, navštěvují žáci 1. – 5. ročníku. Pedagogickou činnost obstarává kvalifikovaná vychovatelka, která má k dispozici místnost v prostorech školy. Prostor je vhodný pro většinu činností, které jsou zde dětem nabídnuty. Dále je také možnost využít počítačovou učebnu, tělocvičnu, školní hřiště, dětské hřiště v obci…apod.

 

2    Cíle a kompetence

Konkrétní výchovně-vzdělávací cíle jsou vymezeny v kompetencích, které vybavují žáky činnostně zaměřenými a prakticky využitelnými znalostmi a dovednostmi.

Prostřednictvím volnočasových aktivit jsou rozvíjeny tyto kompetence:

 

KOMPETENCE K UČENÍ

Žákům umožňujeme ve vhodných případech realizovat vlastní nápady, podněcujeme jejich tvořivost. Učíme se vytvářet takové situace, v nichž má žák radost ze samoučení, které je přínosem pro jeho život.

 • žák si rád hraje: hry námětové, konstruktivní, smyslové, didaktické, slovní, pohybové, výtvarné; vycházky do okolí; práce s netradičním materiálem…
 • žáci jsou vedeni k dokončení započatých prací, zhodnocení svých výkonů, vědomosti uplatňovat v praxi…

KOMPETENCE KOMUNIKATIVNÍ

Navigujeme žáky ke vhodné komunikaci se spolužáky, s učiteli a ostatními dospělými ve škole i mimo školu. Učíme žáky obhajovat a argumentovat vhodnou formou svůj vlastní názor a zároveň poslouchat názor jiných.

 

 • žák ovládá řeč a mimojazykovou komunikaci; používá vhodně volená slova a věty; umí vyjádřit svůj názor; naslouchá druhým, dovede vést vhodnou komunikaci s dětmi i dospělými; učí se být tvůrčí a využívá svoji fantazii (hra, četba, poslech pohádek nebo příběhů na CD, naslouchání, dramatizace, vystoupení)

 

KOMPETENCE SOCIÁLNÍ A INTERPERSONÁLNÍ

Rozvíjíme u žáků schopnost spolupracovat a respektovat práci vlastní, ale i druhých. Usilujeme, aby žáci prokázali schopnost střídat role ve skupině. Žáky vedeme k respektování společně dohodnutých pravidel chování, na jejichž formulaci se sami podílejí. Učíme je zároveň k odmítavému postoji ke všemu, co narušuje dobré vztahy mezi žáky (vnímat a postavit se proti nespravedlivosti, agresivitě, šikaně…). Chceme žáky naučit základům kooperace a týmové práce.

 

 • Školák přistupuje odpovědně k úkolům a povinnostem; uvědomuje si svoji odpovědnost; učí se organizovat, řídit a hodnotit svoji práci; odhaduje rizika; spolupracuje ve skupině (společenské hry, skupinová práce, úklid společných prostor, diskuse)

 

KOMPETENCE OBČANSKÉ

V kolektivu si žáci společně stanovují pravidla chování. Školní řád navazuje na pravidla chování vytvořená ve třídách.

 

 • školák si uvědomuje svá práva a povinnosti i druhých; chová se ohleduplně a odpovědně; vnímá a dovede se bránit nespravedlnosti, agresivitě a šikaně; dbá na zdraví své i ostatních (pomoc slabším, spolupráce, řešení různých situací). Vnímá také krásy přírody a cíleně o ni pečuje.

 

KOMPETENCE K ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

Žáci jsou vedeni k tomu, aby hledali různá řešení problému, svoje řešení si dokázali obhájit a uměli řešit krizové situace sami i ve spolupráci s ostatními.

 • Každý žák je součástí dění, všímá si problémů a pomáhá je řešit (tvorba pravidel, rozpozná problém a učí se ho řešit); hledá různá řešení zadaného úkolu, dovede kladně reagovat na změnu; snaží se překonávat překážky.

 

KOMPETENCE K TRÁVENÍ VOLNÉHO ČASU

Vedeme žáky ke vhodnému využití volného času tak, aby se zabraňovalo nevhodnému chování.

 • žák se učí účelně a smysluplně trávit volný čas; umí si vybrat aktivitu podle zájmu, svých schopností a dovedností; rozpozná nevhodné činnosti k trávení volného času a dovede je odmítnout (různorodé a zajímavé volnočasové aktivity); rozvíjí schopnost aktivního trávení volného času jako kompenzaci jednostranné zátěže při vyučování. Používá bezpečné materiály, nástroje, vybavení a dodržuje vymezená pravidla.
 • Popis podmínek a ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNOSTI A HYGIENY V ŠD.

3     Popis materiálních, personálních, ekonomických podmínek a zajištění bezpečnosti a hygieny v ŠD.

 • Materiální podmínky

Školní družina má k dispozici vlastní prostornou místnost. Po domluvě jsou také k dispozici učebny, tělocvična apod., kde se žáci řídí provozními řády těchto učeben a prostor.

Škola je bezbariérová. ŠD má možnost využívat také obecní hřiště a venkovní relaxační stroje.

Vybavení školní družiny je přizpůsobeno pro potřeby mimoškolních aktivit.

 • Personální podmínky

Ve školní družině pracuje plně kvalifikovaná vychovatelka, jak určuje zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících, ve znění pozdějších předpisů. Vychovatelka je průvodcem a iniciátorem volnočasových aktivit, které přímo nebo nepřímo řídí.

Vychovatelka si prohlubuje své znalosti na akreditovaných kurzech a dalším vzdělávání pedagogických pracovníků i samostudiem. V případě onemocnění učitele je vychovatelka schopna zastoupit ve vyučování.

 • Ekonomické podmínky

Školní družina je součástí ZŠ a MŠ Přibice. Činnost ve školní družině je převážně financována za poplatek za školní družinu (např. výtvarný materiál, sportovní vybavení, knihy). Poplatek je stanovena podle vyhlášky č. 74/2005 sb. o zájmovém vzdělávání.

Poplatek za ŠD je 150, - Kč měsíčně. Poplatek je vybírán hotovostně (vedoucí školní jídelny) nebo převodem na účet školy. Mzda vychovatelky je zabezpečena ze mzdových prostředků školy.

3.4       Psychosociální podmínky

V naší družině se snažíme vytvořit příjemné a bezpečné prostředí. Všichni žáci jsou si rovnocenní. Žáci jsou vychovatelkou vedeni k otevřenosti, toleranci, uznání, ohleduplnosti a vzájemné podpoře a pomoci druhému. Seznamujeme je s jejich právy, ale i povinnostmi. Činnosti plánujeme podle zájmu dětí s ohledem na jejich všestranný rozvoj (vycházíme z toho, co má praktický smysl nebo co vede k praktické zkušenosti). K jednotlivým činnostem nejsou žáci nuceni, mají možnost volby si vybrat aktivitu podle jejich zájmu. Respektuje individualitu žáka. Žáky podporujeme pozitivním hodnocení.

3.5       Zajištění bezpečnosti a hygieny v ŠD

Požadavky na zdravé prostředí užívaných prostor se řídí platnými předpisy – vyhláška ministerstva zdravotnictví č.  410/2005 Sb. o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých.

 

Školní družina zajišťuje bezpečnost fyzickou, sociální a emocionální. Vytváří zázemí

pro bezpečné prostředí a pro ochranu zdraví dětí a zaměstnanců.

 

Na začátku školního roku jsou děti poučeny o bezpečnosti a seznámeny se společenskými normami školní družiny. Podle potřeby jsou také žáci poučeni o prevenci bezpečnosti a úrazech při různých činnostech, aby se předcházelo úrazům.

 

Ve školní družině dbáme na vhodnou strukturu režimu žáků v družině, především na dostatek relaxace i aktivního pohybu v režimu družiny. Zároveň dbáme o to, aby děti nebyly přetěžovány a měly zajištěn dostatečný prostor na odpočinek v klidném a nestresujícím prostředí.

Vychovatelka také spolupracuje s rodiči i učitelkami a bezprostředně reaguje na výchovné problémy.

 

Vnitřní evaluační procesy

Vnitřní evaluace a hodnocení probíhá pravidelně. Analyzujeme a vyhodnocujeme podmínky a výsledky výchovně vzdělávacího procesu. Hodnotíme, na kolik jsou naplňovány námi stanovené výchovně vzdělávací cíle. Hledá nové metody, které by vedly ke kvalitnějším výsledkům. Sledujeme individuální rozvoj žáků, jejich možnosti a pokroky.

Závěr

Nezbytnou podmínkou úspěšné výchovy je nejen láska, ale i respektování osobnosti dítěte.

Dávat jim prostor pro jejich názor a řešení ve věcech, které se jich týkají. Nezapomínat na chválení a oceňování dětí při jejich úspěchu.

Přejeme si, aby děti mohly vyrůstat v klidném a láskyplném prostředí. Chceme, aby z nich vyrostly šťastní, úspěšní a tvořiví lidé, kteří budou schopni zvládat nejenom běžné životní situace, ale i ty náročné životní okolnosti, které jim život postaví do cesty.

4          Časový plán

Práce školní družiny se odvíjí od organizace školní docházky a následně i docházky do školní družiny. Ve školní družině jsou žáci 1. – 5. ročníku.

 

Tematický plán navazuje na Školní vzdělávací plán a vychází z něj. Vzdělávací oblasti základního vzdělávání jsou:

 • Člověk a jeho svět (Místo, kde žijeme; Lidé kolem nás; Lidé a čas; Rozmanitosti přírody; Člověk a jeho zdraví)
 • Jazyk a jazyková komunikace o Matematika a její aplikace o Informační a komunikační technologie o Člověk a společnosti o Člověk a příroda o Umění a kultura o Člověk a zdraví o Člověk a svět práce Průřezová témata základního vzdělávání: o Osobností a sociální výchova o Výchova demokratického občana o Multikulturní výchova o Environmentální výchova o Mediální výchova

4.1       Místo, kde žijeme

Domov

 • Dům – stavíme z kostek domy; malujeme domy; povídáme si o domech a jejich vybavení.
 • U nás doma – můj pokojík; náš dům; vyrábíme pokojík pro figurky (panenky); povídáme si o vybavení jednotlivých pokojů v domě; domácí práce, které děti vykonávají; rozdělení práce v domácnosti (role maminky a tatínka v domácnosti); malujeme pokojík snů.

 

Naše škola

 • Cesta do školy – popisujeme cestu do školy; všímáme si dopravních značek a dopravního značení; mluvíme o bezpečnosti na cestě; správné chování chodce nebo cyklisty; dopravní prostředky; hrajeme scénky (např. slušné chování v dopravních prostředcích).
 • Škola – zdobíme interiér školy; vytváříme pravidla ve školní družině; orientujeme se v prostorách školy; pečujeme o čistotu ve škole.
 1. Cestujeme
 • Cestou necestou – chodíme na výlety do okolí; popisuje, co jsme cestou viděli; malujeme zážitky z výletu; objevujeme okolí a naši zem (pracujeme s mapou); učíme světové strany; pracujeme s kompasem; poznáváme turistické značky; z knih zjišťujeme zajímavosti ze světa.
 • Naše vlast – povídáme si o naší vlasti; čteme si staré pověsti; poznáváme státní symboly; hledáme zajímavosti jednotlivých krajů naší vlasti.

 

4.2       Lidé kolem nás

 • Rodinapovídaní o rodině, rodinných vztazích, o rodičích, sourozencích a prarodičích.
 • Kamarádi – přátelské vztahy, pomáhaní si navzájem, chováme se k sobě ohleduplně…
 • Komunikacezákladní pravidla správné komunikace, osvojení si zásad vhodného společenského chování, vzájemné úcty, komunikace verbální a neverbální…
 • Řečrozvíjení slovní zásoby, mluvíme o svých zážitcích, vymýšlíme příběhy, popisujeme předměty ve svém okolí…

4.3       Lidé a čas

 • Zvyky a tradice – povídáme a čteme si o tradicích a zvycích (Vánoce, Velikonoce, oslava narozenin; vyrábíme a tvoříme dekorace k jednotlivým svátkům.
 • Čas – budování a dodržování správného režimu, vytváření správných návyků, vhodné využití volného času.

4.4       Rozmanitost přírody

Čtvero ročních období, sledujeme proměny v přírodě, tvoříme z přírodních materiálů, chodíme na vycházky do přírody; poznáváme stromy a rostliny; sledujeme stopy zvířat, povídáme si o počasí a jeho vlivu…

 • Ochraňujeme přírodu – besedujeme o ochraně přírody, co by se mohlo zlepšit a proč je tak důležitá; seznamujeme se s pojmem ekologie; třídíme odpad (vytváříme plakát na třídění odpadu); pomáháme při úklidu v okolí školy.
 • Zvířata – povídáme si o domácích mazlíčcích, čteme o nich, tvoříme je z papíru, učíme se poznávat různé brouky a motýli, povídáme si o zvířatech v ZOO; vyhledáváme o nich informace a zajímavosti; předvádíme pantomimou zvířata; tvoříme koláže; skládáme z papíru.
 • Voda v přírodě – povídáme si významu vody v přírodě; diskutujeme o tom, kdo potřebuje vodu ke svému životu, o zvířatech a rostlinách u vody; povídáme si o podmořském světě; kreslíme a tvoříme vodní svět.

4.5       Člověk a zdraví

 • Naše tělo – poznáváme stavbu našeho těla; skládáme postavu člověka (didaktická hra tělo a kostra); povídáme si o tom, jak naše tělo funguje; využíváme encyklopedii; zkoušíme své smysly (např. poznávání předmětu podle hmatu, ovoce a zelenina podle chuti nebo hudební pexeso na procvičení sluchu).
 • Nemoci a úrazy – poučení o nemocech a úrazech, zdravotní prevence, procvičujeme první pomoc, besedy na toto téma…
 • Zdraví a zdraví životní styl - besedujeme o tom, co je pro naše tělo zdravé (zdravé potraviny, dostatečný spánek, pohyb a relaxace); učíme se dodržovat správné hygienické návyky; snažíme se dodržovat zásady správného stolování; hovoříme o bezpečnosti, vymýšlíme zdravý jídelníček; připravujeme jednoduché pokrmy; malujeme ovoce a zeleninu; tvoříme z ovoce a zeleniny (např. z brambor – skřítky); povídáme si o tom, jak účelně využít svůj volný čas (např. pobyt venku, sport, vycházky); procvičujeme první pomoc…
 1. Pohyb a sport – chodíme každý ven (podle počasí); využíváme školní hřiště k sportovním aktivitám; chodíme pravidelně do tělocvičny; v zimě bobujeme, sáňkujeme; venku hrajeme různé hry (např. honěnou, závodivé hry, překážkovou dráhu); jezdíme na koloběžkách (dodržujeme bezpečnost); využíváme různé průlezky a skluzavky na hřišti k pohybu; každý měsíc se naučíme jednu hru. Podporujeme poctivé chování při kolektivních hrách; učíme se hodnotit druhé a přijmout vlastní prohru; soutěžíme…

 

Program může být změněn na základě provedené evaluační činnosti nebo změně podmínek.