Úvodní stránka » VÝCHOVNÝ PORADCE » Strategie předcházení školního neúspěchu

 

STRATEGIE PŘEDCHÁZENÍ ŠKOLNÍ NEÚSPĚŠNOSTI

Strategie předcházení školní neúspěšnosti vychází z vyhlášky č. 27/2016 sb.

S žáky ohroženými školní neúspěšností může pracovat výchovná poradkyně, metodik prevence a kterýkoli pedagogický pracovník. Ve spolupráci s třídními učiteli a vyučujícími jednotlivých předmětů zajišťuje žákům s SPU poskytování doporučených podpůrných opatření. Třídní učitelé vyhodnocují prospěch žáků ve třídě, u neprospívajících zjišťují příčinu neúspěchu.

Neúspěchem ve škole mohou být ohroženy:

 • děti se speciálně vzdělávacími potřebami
 • děti, které nastoupily do školy
 • žáci, kteří přešli z jiné ZŠ
 • žáci, kteří jsou nemocní a mají dlouhodobou absenci
 • žáci, u kterých nastala změna rodinné situace
 • žáci, kteří neovládají český jazyk jako rodný jazyk a nástroj výuky

 

Neúspěch ve škole se může projevit neprospěchem, závadovým chováním – porušováním školního řádu, záškoláctvím, problematickým postavením v třídním kolektivu.

Na pedagogické radě školy je vyhodnocována situace ve vzdělávání žáků ohrožených školním neúspěchem a všichni jsou s ní seznámeni.

V případě zhoršení školního prospěchu jsou neprodleně informováni rodiče prostřednictvím třídních učitelů. Výchovný poradce spolu s třídním učitelem a vyučujícím daného předmětu projedná na schůzce ve škole se zákonnými zástupci neprospívajícího žáka jeho studijní výsledky a navrhne možnosti řešení. V případě potřeby či zájmu je nabídnuto neprospívajícímu žákovi a jeho zákonným zástupcům zprostředkování spolupráce s odborníky z PPP a SVP.

Úspěšnost ve škole je podmíněna mnoha faktory. Úspěch žáka ve škole nezávisí jenom na jeho schopnostech, ale i na jeho sebehodnocení a míře sebedůvěry.

Problémy žáka ve vyučovací hodině

 • nerozumí výkladu
 • neumí pracovat s učebnicemi a jinými texty
 • nedokáže určit, co je podstatné
 • neumí se soustředit
 • opakovaně je v práci vyrušován spolužáky

 

Problémy s domácí přípravou

K problémům s domácí přípravou vede nejčastěji:

 • slabá vůle (nedokáže se přinutit k domácí přípravě)
 • nedostatek návyků pro samostudium (neumí vybrat důležité, učí se zpaměti bez pochopení látky, nezvládá větší celky, nemá vytvořený systém učení)
 • neví, kdy se učit, aby učení bylo efektivní
 • problémy při komunikaci s vyučujícím
 • strach z vyučujícího
 • obava sdělit, že něčemu nerozumí
 • neznalost pravidel konzultací s vyučujícím problémového předmětu
 • nejeví zájem o výuku, v hodině nepracuje, nechce pracovat a rozptyluje svoje spolužáky – odmítá nabízenou pomoc vyučujících

Ostatní problémy negativně ovlivňující studium

 • dlouhodobé zdravotní problémy
 • změna bydliště, dojíždění
 • problémy v rodině (rozchod rodičů, úmrtí jednoho z rodičů, špatná ekonomická situace rodiny)
 • stres z neprospěchu
 • problémy v sociálním prostředí vrstevníků

 

Formy práce s neúspěšnými žáky

Pro úspěšnost programu jsou podstatné především formy a metody práce využívané učitelem, ke kterým zejména patří:

 • snažíme se problém zachytit co nejdříve a odhalit příčiny neúspěšnosti
 • úzce spolupracujeme s PPP, SPC a rodiči
 • pomáháme rodičům zajistit nejrůznější odborná vyšetření
 • uplatňujeme individuální přístup k žákům, respektujeme jejich individuální tempo a posilujeme motivaci žáků
 • nabízíme žákům individuální konzultace po vyučování
 • pro zjišťování úrovně vědomostí a dovedností žáků volíme takové formy a druhy zkoušení, které odpovídají schopnostem žáka
 • v hodnocení se zaměřujeme na pozitivní výkony žáka
 • zadáváme pravidelné úkoly vycházející ze stanoveného obsahu učiva – zadání práce pro domácí přípravu učiva
 • užíváme podpůrných aktivit – oznámení písemné práce, stanovení termínu zkoušení z konkrétního učiva, umožnění opakovaného opravného pokusu
 • používání podpůrných pomůcek při samostatné práci – přehledy, tabulky, kalkulačky – dle charakteru předmětu, které pomohou žákovi lépe se orientovat v učivu
 • jednostranně nezdůrazňujeme nedostatky a chyby žáka

 

Nástroje na koordinaci péče o žáky se SVP

 

 • Poskytování podpůrných opatření prvního stupně
 • Individuální vzdělávací plán - podpůrné opatření v rámci 2. – 5. stupně, tvoříme ho na základě doporučení PPP, po podpisu informovaného souhlasu a podání žádosti zákonným zástupcem
 • Asistent pedagoga - personální podpora je vždy daná doporučením PPP
 • Doporučení ze PPP - vyučující jsou seznámeni s doporučením pro daného žáka

 

Nástup žáka do školy

oblast prevence

 • co nejdelší dobrá motivace – zažívání příjemných věcí a úspěchu
 • hodnocení žáků vzhledem k jejich osobnímu pokroku, nesrovnávat s nastavenou laťkou, každé dítě je na školu jinak připraveno
 • pokud dítě začne selhávat, je třeba co nejdříve zjistit, proč selhává a podpořit ho
 • komunikace s rodiči – rodičům je nutné vše vysvětlit, komunikovat s nimi

 

oblast intervence

 • pokud dítě začne selhávat, je nutné upravit vyučovací metody
 • všechny postupy je vhodné vysvětlit rodičům, aby mohli podobně přistupovat k dětem doma při přípravě na vyučování – zacílení na konkrétní problém
 • pokud ale dítě výrazně selhává – nutná přesná diagnostika příčin problému – konzultace se školním psychologem, vyšetření v PPP, SPC

Změna školy

 • změna školy znamená změnu školního vzdělávacího programu – soulad musí zajistit vyučující
 • neznamená to, že je povinností učitelů žáka vše doučit (za změnu školy je odpovědný rodič), ale je vhodné žákovi vytvořit podpůrnou síť – komunikace učitel – rodič – žák – informovanost, jak žák zvládá adaptaci atd.

Nemoc, zvýšená omluvená absence

 • při dlouhodobé nemoci je třeba s rodinou žáka úzce spolupracovat, zajistit doplňování učiva, ulehčit návrat žáka po nemoci do školy - plán doplnění učiva a přezkoušení
 • sledovat absenci žáka – zda krátkodobé absence z důvodu návštěvy lékaře, nevolností, rodinných důvodů, nejsou pravidelné v době, kdy se píše prověrka, kdy má být žák zkoušen, zda se nejedná o konkrétní dny v týdnu

Změna situace v rodině

 • můžeme pomoci, pokud dobře známe situaci, pokud je dobré klima a vzájemná důvěra
 • sledujeme nejen velmi slabé žáky, ale také ty, kteří se výrazně zhoršili, začali být vůči plnění školních povinností apatičtí, zhoršilo se chování – nutné vždy řešit – osobní schůzka s rodiči v případě potřeby doporučit odbornou pomoc – např. školního psychologa ve škole nebo mimo školu

Špatná sociální situace

 • podat žákovi pomoc a podporu
 • ohlídat, aby se dítě nestalo terčem posměchu
 • řešit problém s rodiči
 • v případě přetrvávajících problémů kontaktovat příslušný OSPOD
 • nabídka spolupráce s neziskovými organizacemi

Rizikové chování, záškoláctví

 • porušení školního řádu nepřehlížet
 • pokud nepomůže prevence, závadové chování řešit v souladu se školním řádem
 • důsledné řešení zvýšené omluvené absence

 

 

 

 

Vypracovala: Mgr. Kateřina Jochlíková