Úvodní stránka » ŠKOLNÍ DRUŽINA » Řád školní družiny platný od 1.9.2020

Řád školní družiny od 1. 9. 2020

 

Škola :  Základní škola  a Mateřská škola Přibice, příspěvková organizace

 

1.Školní družinu mohou navštěvovat žáci 1.,2. a 3. ročníku, 4. a 5. ročník v  případě volných míst, na základě řádně vyplněného zápisního lístku a zaplaceného poplatku 150Kč měsíčně.

Podle manuálu MŠMT ze dne 17. 8. 2020 bychom měli zvážit organizaci školní družiny. V naší malotřídní škole nelze tvořit skupinu žáků jedné třídy.

Budeme  tedy hlavně přijímat žáky 1. a 2. ročníku z důvodu covidu 19.

 V rozhodování ředitelky školského zařízení o přijetí či nepřijetí hrají podstatnou roli i další okolnosti, které závisí na  konkrétních  podmínkách dané školy a školského zařízení

-prostorové

-hygienické

-personální

-finanční

-materiální

2,Školní družina každý den začne v 6, 30 h- do 7 h- v tuto dobu předají zákonní zástupci své dítě vychovatelce, zákonný zástupce při doprovodu svého dítěte si nasadí roušku  a návleky při vstupu do budovy. Pokud žák přijde později, nebude vpuštěn do budovy, až v 7. 40 h.

Minimální počet zapsaných dětí je 15, pokud nebude naplněn tento počet, ranní družina nebude v provozu.

  Po vyučování – provoz je od 11.40 do 16.15 také v prostorách školní družiny, nebo na školním hřišti.

 1. Ze ŠD lze uvolnit žáky na základě písemné žádosti rodičů.
 2. Docházka pro zapsané žáky je povinná, rodiče omlouvají nepřítomnost dítěte písemně, nebo telefonicky- 546 604 100, 546 604 101,704 818 763-družina

5.Žáky do ŠD přijímá vychovatelka od třídní učitelky, při ranní od rodičů!!!!!!!!!!

 1. Děti ze ŠD přebírají rodiče či jiné oprávněné osoby od vychovatelky, nebo na základě písemné žádosti rodičů odcházejí samy.
 2. Rodiče jsou povinni si vyzvednout dítě nejpozději do 16.15 h

Postup při nevyzvednutí dítěte ve stanovenou dobu

 1. a) Pedagogický pracovník telefonicky kontaktuje zákonného zástupce
 2. b) Pokud zákonný zástupce písemně pověřil k vyzvednutí jinou osobu, pedagogický pracovník kontaktuje tuto osobu v případě, že zákonný zástupce není v daném okamžiku dostupný na žádném poskytnutém kontaktu.
 3. c) V případě, že není dostupný zákonný zástupce ani pověřená osoba, je pedagogický pracovník povinen dále vykonávat dohled nad dítětem, což v praxi znamená zůstat s ním v družině.
 4. d) Pedagogický pracovník je povinen se dále průběžně pokoušet kontaktovat zákonné zástupce, případně písemně pověřené osoby. Pokud se pedagogickému pracovníkovi nepodaří kontaktovat žádnou výše uvedenou osobu, je oprávněn kontaktovat orgán sociálně-právní ochrany dítěte (OSPOD)
 5. e) Pro získání kontaktu na osobu, která má ze strany OSPOD pohotovostní službu, může pedagogický pracovník kontaktovat příslušný obecní úřad nebo Policii ČR, případně Městskou policii, pokud v obci působí. Ve spolupráci s policií zajistí předání dítěte pracovníkovi OSPOD.

 

 1. f) Pedagogický pracovník není oprávněn svévolně opustit s dítětem prostory školy a dítě předat v místě jeho bydliště nebo jiné osobě, než zákonnému zástupci nebo jím pověřené osobě. Nepřípustné je i zajištění péče o dítě v bydlišti pedagogického pracovníka.
 2. g) Pokud tímto pozdním vyzvednutím dítěte vznikne škoda, má zákonný zástupce povinnost podle§ 2910 občanského zákoníku tuto škodu uhradit.

 

 1. V den zápisu do ŠD jsou rodiče seznámeni s řádem ŠD.
 2. Žáci se musí chovat ukázněně, na oběd odcházejí pouze v doprovodu pedagogických pracovníků.

Ředitelka školy může rozhodnout o vyloučení žáka ze školní družiny pokud:

-tento žák soustavně nebo nějakým významným projevem porušil kázeň a pořádek

-ohrožuje zdraví a bezpečnost ostatních nebo z jiných zvláště závažných důvodů

-přičemž zvláště hrubé slovní a úmyslné fyzické útoky žáka vůči pracovníkům školského zařízení se vždy považují za závažné   zaviněné a  porušení povinností stanoveným zákonem

Vždy je třeba apelovat na žáky, aby dodržovali povinnosti stanovené vnitřním řádem školského zařízení i pravidla slušného chování.

 1. Ze ŠD žák nikdy neodchází bez vědomí vychovatelky. Před odchodem ze ŠD po sobě uklidí a rozloučí se.
 2. ŠD využívá i následující prostory školy: učebny, tělocvičnu a školní hřiště.
 3. Dítě nesmí v žádném případě v průběhu pobytu ve ŠD opustit areál školy.
 4. Žáci si nosí tekutiny a odpolední svačinu z domova.
 5. Úmyslné poškození inventáře školy žákem, hradí v plném rozsahu rodič.
 6. Při hrách ve ŠD nesmí žáci ohrožovat bezpečnost spolužáků a musí se vyvarovat konfliktním situacím. Pokud dítě porušuje řád školní družiny, může být ze školní družiny vyloučen.
 7. Všechny děti ve ŠD musí být poučeny o zásadách bezpečnosti, které musí dodržovat.

Žáci školní družiny musí dodržovat zásady osobní a provozní hygieny, pokud žák bude vykazovat příznaky infekčního onemocnění, nemůže do družiny vstoupit.

Pobyt zákonných zástupců bude ve škole omezen. V případě konkrétní mimořádné situace spojené s onemocněním covid 19 budeme postupovat podle pokynů KHS a budeme dodržovat všechna aktuálně platná mimořádná opatření vyhlášená pro dané území příslušnou KHS nebo plošně MZd.

 

Ředitelka školy:  Mgr. Marcela Mrkvicová        Hana Hašková- vychovatelka