Úvodní stránka » ŠKOLNÍ DRUŽINA » Řád školní družiny platný od 1.9.2022

ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

POSLÁNÍ ŠKOLNÍ DRUŽINY

Školní družina se ve své činnosti řídí zejména vyhláškou č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání, v platném znění. Školní družina tvoří ve dnech školního vyučování mezistupeň mezi výukou ve škole a výchovou v rodině. ŠD není pokračováním školního vyučování, má svá specifika, která ji odlišují od školního vyučování.

Hlavním posláním ŠD je zabezpečení zájmové činnosti, odpočinku a rekreace žáků, částečně také dohledu nad žáky. Činností vykonávaných družinou se mohou účastnit i žáci, kteří nejsou přijati k pravidelné denní docházce do družiny.

Družina je určena žákům přihlášeným ke každodenní docházce na základě řádně vyplněného zápisního lístku k zájmovému vzdělávání ve ŠD.

Oddělení družiny se naplňuje do maximálního počtu 25 žáků (vyhláška o zájmovém vzdělávání č. 74/2005 Sb. v platném znění).

 

PRÁVA A POVINNOSTI ŽÁKŮ

Žáci jsou povinni:

 • Dodržovat vnitřní řád školní družiny, předpisy a pokyny školy a k ochraně zdraví a bezpečnosti, s nimiž byli seznámeni.
 • Plní pokyny pedagogických pracovníků školy vydané v souladu s právními předpisy a vnitřním řádem školní družiny, dbát pokynů provozních pracovníků, chovat se tak, aby neohrozili zdraví svoje ani jiných osob.
 • Informovat školské zařízení o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání.
 • Chodit vhodně a čistě upraveni a oblečeni, s ohledem na plánované činnosti. Udržuje prostory školní družiny v čistotě a pořádku, chrání majetek před poškozením.
 • Dokládat důvody své nepřítomnosti v souladu s podmínkami stanovenými školním řádem.
 • Nenosit do družiny předměty, které nesouvisí s výukou. Některé předměty by mohly ohrozit zdraví a bezpečnost jeho nebo jiných osob.
 • Zvláště hrubé slovní a úmyslné fyzické útoky žáka vůči pedagogickým pracovníkům a spolužákům se vždy považují za závažné zaviněné porušení povinností stanovených tímto vnitřním řádem.

ZACHÁZENÍ S POMŮCKAMI A MAJETKEM ŠD:

Žáci se chovají tak, aby nepoškozovali zařízení a vybavení ŠD. V případě, že dojde k poškození majetku, ohlásí toto žák neprodleně vychovatelce. Při úmyslném poškození hradí škodu zákonný zástupce žáka. 

PRÁVA A POVINNOSTI ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ ŽÁKA

 • Přijetí dítěte do školní družiny rozhoduje ředitel školy na základě písemné přihlášky (zápisního lístku).
 • Na zápisním lístku rodiče stanoví dobu pobytu žáka ve školní družině. Odchod žáka v jinou dobu, než je v zápisním lístku, je možný pouze po předložení písemné nebo elektronické žádosti rodičů s hodinou odchodu, zda odchází žák sám či v doprovodu a podpisem rodičů.
 • Telefonická nebo ústní dohoda o změně není možná.
 • Pro vychovatelku je závazný odchod žáka uvedený v zápisním lístku. Změny je nutné písemně nebo elektronicky včas oznámit!
 • Rodiče jsou povinni nahlásit změny kontaktních telefonních čísel a na přihlášce upozornit na zdravotní omezení žáka.
 • Rodiče jsou povinni zajistit, aby žák měl ve školní družině vhodný oděv a obuv pro pobyt ve školní družině i pobyt venku. Vychovatelka nenese odpovědnost za znečištění a poškození oděvu.
 • Získávat informace o činnosti ŠD z webové stránky školy. (skolapribice.cz)
 • Získávat informace o chování a aktivitě svého dítěte.

PRAVIDLA VZÁJEMNÝCH VZTAHŮ ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ S PEDAGOGICKÝMI PRACOVNÍKY

 Zákonní zástupci se mohou informovat o průběhu činnosti ve ŠD během celého roku.

Zákonní zástupci mohou připomínky a jiné závažné problémy řešit s vychovatelkou v době konzultačních hodin.

Vzájemné vztahy jsou založeny na základě oboustranné důvěry a otevřenosti, porozumění, vstřícnosti, respektu a ochotě spolupracovat.

 

Organizace činnosti:

Provozní doba ŠD je od 6:30 do 7:40 a od 11:40 - 16:15 hodin.

Při nevyzvednutí žáka do stanovené doby rodiči vychovatelka nejdříve podle možností informuje telefonicky rodiče žáka a osoby uvedené na přihlášce dítěte do ŠD, pokud je tento postup bezvýsledný,
a) na základě předchozí dohody kontaktuje pracovníka OSPOD.
b) požádá o pomoc Policii ČR.

Oddělení se naplňují nejvýše do počtu 25 účastníků.

Rozsah denního provozu ŠD a rozvrh činnosti schvaluje ředitel školy na návrh vedoucí vychovatelky ŠD.

ŠD realizuje výchovně vzdělávací činnost ve výchově mimo vyučování zejména formou odpočinkových, rekreačních a zájmových činností; umožňuje žákům přípravu na vyučování.

V době od 13:00 do 15:00 hodin probíhá řízená výchovná činnost a rodiče/zákonní zástupci žáka berou na vědomí, že v této době není možné žáky vyzvedávat, pouze ve výjimečných situacích, které je nutné oznámit předem, písemnou nebo elektronickou (druzinkapribice@seznam.cz) formou.

V případě vyzvednutí žáka ze ŠD ho není možné opětovně vracet.

ŠD může mít další činnosti (jako např. výlety, exkurze, sportovní a kulturní akce atp.), které jsou uskutečňovány mimo stanovenou provozní dobu ŠD. Tyto činnosti mohou být poskytovány za úplatu.

 

Ředitelka školy: Mgr. Marcela Mrkvicová

Vychovatelka školní družiny: Hana Judasová