Úvodní stránka » ŠKOLNÍ JÍDELNA » Provozní řád ŠJ od 3.9.2018

Vnitřní – provozní řád školní jídelny

Platnost: od 3. září 2018

Základní škola a Mateřská škola Přibice, příspěvková organizace, 691 24  Přibice 46

IČ: 70877076

emailová adresa: jidelna.zspribice@seznam.cz

telefonní čísla: kuchyně 731 375 303

vedoucí školní jídelny: Martina Uchytilová

kuchařky: Martina Uchytilová, Lenka Mandáková

provozní doba pokladních hodin: úterý a středa 14:00 h – 16:00 hod.                       

V jídelně se stravují žáci a zaměstnanci ZŠ a MŠ a cizí strávníci.

 

 1. Zásady provozu: Provoz školní jídelny se řídí zákonem č. 561/2004 Sb., Školský zákon, vyhláškou č. 107/2005 Sb., o školním stravování ve znění pozdějších předpisů, vyhláškou 463/2011, vyhláškou č. 602/2006 Sb. a nařízením EU č. 852/2004 o hygienických požadavcích na stravovací služby. Jídelníček je sestavován na základě zásad zdravé výživy a dodržování spotřebního koše vybraných surovin. Základní vyhlášky a předpisy jsou k dispozici v kanceláři školní jídelny.

 2. Provoz ŠJ: Do školní jídelny mají vstup pouze platící strávníci.

 3. Organizace výdeje stravy je zabezpečena vhodnou úpravou rozvrhů nástupu jednotlivých tříd na oběd – vypracovalo ředitelství školy. Pedagogický dozor nad žáky v jídelně je určen rozvrhem dozorů. Dozor má dohled nad bezpečností a ochranou dětí. Strávníci se chovají podle zásad slušného chování, jsou povinni se chovat při stravování ohleduplně, v souladu s hygienickými a společenskými pravidly při stolování. Všichni jsou povinni udržovat pořádek a čistotu.  Použité nádobí strávník odkládá na určené místo. Celý oběd, přesnídávku i svačinku včetně doplňků /ovoce/ konzumuje strávník v jídelně.

 4. Výše stravného je určena vyhláškou č. 107/2005 o školním stravování ve znění pozdějších předpisů (vyhláška 463/2011 Sb.) a předpisem vedoucí školní jídelny na základě cen potravin. Výše provozních a mzdových nákladů v ceně pro školní strávníky není zahrnuta. Strávníci platí pouze cenu potravin = finanční normativ. Finanční limity na nákup potravin jsou dány věkem strávníka. Do věkových skupin jsou zařazováni děti na dobu celého školního roku, ve kterém dosahují tohoto věku.

 5. Stravné v základních kategoriích činí:

         MŠ 3 – 6 let:                     přesnídávka 9,-- Kč, oběd 19,-- Kč, svačina 9,-- Kč (celkem 37,-- Kč)

         MŠ 7 – 8 let:         přesnídávka10,-- Kč, oběd 25,-- Kč, svačina 10,-- Kč (celkem 45,-- Kč)

         ZŠ  6 – 10 let:       25,-- Kč

         ZŠ 11 – 14 let:      27,-- Kč

         Cizí strávníci:       76,-- Kč (potraviny 30,-- Kč, režijní náklady 46,-- Kč)

         Přesnídávka ZŠ: 18,-- Kč  celková cena 28,-- Kč

                                     (strávník 18,-- Kč a příspěvek obce 10,-- Kč)

         Důchodci:             64,-- Kč  celková cena 76,-- Kč

                                     (strávník 64,-- Kč a příspěvek obce 12,-- Kč)

   

   

 6. Placení stravného: Strávníci platí stravné do 25. předchozího měsíce (např. do 25. září se platí na měsíc říjen). Upřednostňujeme platbu převodem na účet nebo v hotovosti u vedoucí  školní jídelny v době pokladních hodin. Po telefonické či emailové domluvě lze dohodnout i jiný termín. 

  Číslo účtu: 154883707/0600

  VS – datum narození dítěte (do poznámky k platbě jméno a příjmení dítěte). Částku k úhradě zjistíte emailem, telefonicky, osobně nebo na webových stránkách. Z provozních důvodů, upřednostňujeme emailovou komunikaci.

 7. Přihlašování a odhlašování stravy:  Strávníci nebo jejich zákonní zástupci se přihlásí ke stravování podáním přihlášky, která platí jeden školní rok. Při nepřítomnosti strávníka se jídlo přihlašuje a odhlašuje den předem do 14:00 hodin na tel.: 731 375 303 nebo emailem: jidelna.zspribice@seznam.cz. Provozní doba jídelny je od 7 do 15 hodin. Při onemocnění není možné odebírat státem dotovanou stravu (Školský zákon č. 561/2004 Sb.). Do jídlonosiče se poskytuje strava pouze v první den nemoci.

  Přihlášky ke stravování jsou k dispozici v kanceláři vedoucí školní jídelny nebo na webových stránkách školy.

 8. Výdej jídel:

  Děti a zaměstnanci – obědy          11:30 – 14:00 h

  Cizí strávníci – obědy                      11:00 – 11:30 h a 13:00 – 13:30 h

                                                             8:30 –  9:15 h přesnídávka MŠ

                                                             9:40 – 10:00 h přesnídávka ZŠ

                                                           14:30 – 15:00 h svačinky MŠ, ZŠ

         Pro odběr jídlonosičů: 11:00 – 11:30 h (doporučená doba)

   

         Pozn.: je zakázáno odebírat jídlo ve skleněných nádobách.

   

 9. Vyúčtování stravného: V červenci bude provedeno vyúčtování a vrácení přeplatků převodem na nahlášený účet nebo hotově, a to vedoucí školní jídelny. Po domluvě lze převést přeplatek stravného na příští školní rok.

 10. Jídelní lístek: Je sestavován na základě zásad zdravé výživy a dodržování spotřebního koše vybraných surovin. Jídelní lístek je vyvěšen na chodbě ZŠ a MŠ, v jídelně a na webových stránkách školy.

 11.  Doba prázdnin, ředitelského volna: v tyto dny školní jídelna nevaří a každý strávník je automaticky odhlášen.                                                                                                                           

 12. Dotazy, připomínky, případné problémy řešte ihned s vedoucí školní jídelny. Tento provozní řád bude vyvěšen (stejně jako další informace, týkající se jídelny) na informačních nástěnkách na chodbách školy.

   

  V Přibicích 3. září 2018

   

   

                                                                                       …....................................................

                                                                                                     Mgr. Marcela Mrkvicová

                                                                                                            ředitelka školy