Úvodní stránka » ŠKOLNÍ JÍDELNA » Provozní řád ŠJ

                         Vnitřní – provozní řád školní jídelny

Platnost: od 2. 1. 2017

Základní škola a Mateřská škola Přibice,

příspěvková organizace

691 24  Přibice 46

IČO: 70877076

emailová adresa: jidelna.zspribice@seznam.cz

telefonní čísla: kuchyně 731 375 303

vedoucí školní jídelny: Martina Uchytilová

kuchařky: Martina Uchytilová, Lenka Mandáková, Hana Hochmannová

provozní doba pokladních hodin: úterý a středa 14.00 hod. – 16.00 hod.                        

V jídelně se stravují žáci a zaměstnanci ZŠ a MŠ a cizí strávníci.

 1. Zásady provozu: Provoz školní jídelny se řídí zákonem č. 561/2004 Sb., Školský zákon, vyhláškou č. 107/2005 Sb., o školním stravování ve znění pozdějších předpisů, vyhláškou 463/2011,  vyhláškou č. 602/2006 Sb. a nařízením EU č. 852/2004 o hygienických požadavcích na stravovací služby. Jídelníček je sestavován na základě zásad zdravé výživy a dodržování spotřebního koše vybraných surovin. Základní vyhlášky a předpisy jsou k dispozici v kanceláři školní jídelny.

 2. Provoz ŠJ: Do školní jídelny mají vstup pouze platící strávníci.

 3. Organizace výdeje stravy je zabezpečena vhodnou úpravou rozvrhů nástupu jednotlivých tříd na oběd – vypracovalo ředitelství školy. Pedagogický dozor nad žáky v jídelně je určen rozvrhem dozorů. Dozor má dohled nad bezpečností a ochranou dětí. Strávníci se chovají podle zásad slušného chování, jsou povinni se chovat při stravování ohleduplně, v souladu s hygienickými a společenskými pravidly při stolování. Všichni jsou povinni udržovat pořádek a čistotu.  Použité nádobí strávník odkládá na určené místo. Celý oběd, přesnídávku i svačinku  včetně doplňků /ovoce/ konzumuje strávník v jídelně.

 4. Výše stravného je určena vyhláškou č. 107/2005 o školním stravování ve znění pozdějších předpisů (vyhláška 463/2011 Sb.) a předpisem vedoucí školní jídelny na základě cen potravin. Výše provozních a mzdových nákladů v ceně pro školní strávníky není zahrnuta. Strávníci platí pouze cenu potravin=finanční normativ. Finanční limity na nákup potravin jsou dány věkem strávníka. Do věkových skupin jsou zařazováni děti na dobu celého školního roku, ve kterém dosahují tohoto věku.

  Stravné v základních kategoriích činí:

 5. MŠ 3 – 6 let: přesnídávka 8,- Kč, oběd 17,- Kč, svačina 7,- Kč (celkem Kč 32)

  MŠ 7 – 8 let: přesnídávka 9,- Kč, oběd 23,- Kč, svačina 8,- Kč  (celkem Kč 40)

  žáci 6 – 10 let: 23,- Kč

  žáci 11 – 14 let : 25, – Kč

  žáci  15 a více let: 29,- Kč

  cizí strávníci: 70,-- Kč (29,-- Kč potraviny, 41,-- Kč režijní náklady)

  přesnídávka ZŠ: 15,-- Kč

   

 6. Placení stravného: Strávníci platí stravné do konce měsíce na měsíc následující převodem na účet (z bezpečnostních důvodů upřednostňujeme platbu na účet) nebo v hotovosti ve školní jídelně po telefonické či emailové domluvě. 

   

  Číslo účtu: 154883707/0600

  V.S. - datum narození dítěte

  částku k úhradě zjistíte: emailem, telefonicky, osobně

  7. Přihlášky ke stravování a odhlášky ze stravování:  Strávníci nebo jejich zákonní zástupci mají povinnost si včas odhlašovat stravu. Odhlašování a přihlašování ke stravování je možné každý den na následující den (dny). Provozní doba jídelny je od 7 do 15 hodin.  Strávník, který není přítomen ve škole, je pro stravování od 2. dne nepřítomnosti strávníkem cizím. Pokud nebude strávník řádně odhlášen, od druhého dne mu budou připočítány provozní náklady = Kč 34,--.

       ODHLAŠOVÁNÍ ZE STRAVOVÁNÍ DĚTÍ MŠ!!

  Stravu lze přihlásit a odhlásit pouze den předem nejpozději do 13.00 hodin do sešitu v šatně dětí nebo telefonicky u vedoucí ŠJ na telefonní číslo 731 375 303

  nebo na e-mail: jidelna.zspribice@seznam.cz.

  Přihlášky ke stravování jsou k dispozici v kanceláři školy nebo na webových stránkách  školy.

 7. Výdej jídel:

  děti a zaměstnanci – obědy – 11.30 – 14.00

  cizí strávníci – obědy              11.00 -11.30 a 13.00 – 13.30    

                                                    8.30 – 9.15 přesnídávka MŠ

                                              9.40 – 10.00 přesnídávka ZŠ

                                              14.30 – 15.00 svačinky MŠ, ZŠ

            pro odběr jídlonosičů: 11.00 – 11.30 (doporučená doba)

            pozn. je zakázáno odebírat jídlo ve skleněných nádobách

  Výdej do jídlonosičů rodičům nemocných žáků se provádí pouze v 1. den nepřítomnosti.

   

 8. Vyúčtování stravného: Odečítání odhlášených obědů se provádí přes jeden měsíc. Peníze za odhlášené obědy se převádí na konci školního roku na další školní rok, budou odečteny od stravného na září. V případě, že strávník už nebude navštěvovat školní jídelnu se stravné vrací nejpozději do konce kalendářního roku.

 9. Jídelní lístek: Je sestavován na základě zásad zdravé výživy a dodržování spotřebního koše vybraných surovin. Jídelní lístek je na každý týden vyvěšen na chodbě školy a v mateřské škole.

 10. Doba prázdnin, ředitelského volna – v tyto dny školní jídelna nevaří a každý strávník je automaticky odhlášen.

 11. Dotazy, připomínky, případné problémy řešte ihned s vedoucí školní jídelny. Tento provozní řád bude vyvěšen (stejně jako další informace týkající se jídelny) na informačních tabulích na chodbách školy.

   

  V Přibicích 2. 1. 2017                                                                            …...........................................

                                                                                          Mgr. Marcela Mrkvicová

                                                                                                ředitelka školy