Úvodní stránka » MATEŘSKÁ ŠKOLA » Provozní řád MŠ

Základní škola a Mateřská škola Přibice, okres Brno venkov

 

Organizační řád školy

 

Část. 13b

PROVOZNÍ ŘÁD  MŠ

zpracovaný v souladu s požadavky § 7, odst. 2, zákona č. 258/2000 Sb.

 

I.

Údaje o zařízení

 

Název subjektu : Základní škola a Mateřská škola Přibice, okres Brno venkov

 

Adresa subjektu : Přibice                                    IČO:         708 77 076

Typ subjektu:    MŠ s celodenní péčí

Stanovená kapacita :          47 dětí

 

 • Ø  (108/2001 Sb.) Nezastavěná plocha pozemku u předškolního zařízení určená pro pobyt dětí musí činit nejméně 30 m2 na 1 dítě. Pozemek musí být oplocen. Plocha dětského hřiště musí činit nejméně 4 m2 na 1 dítě.
 • Ø  Prostorové podmínky a vnitřní uspořádání předškolního zařízení musí umožňovat volné hry dětí, odpočinek, osobní hygienu s otužováním a tělesná cvičení. Na 1 dítě musí plocha denní místnosti užívané jako herna a ložnice činit nejméně 4 m2; je-li ložnice stavebně oddělená, musí plocha denní místnosti činit nejméně 3 m2. Plocha na 1 lehátko pro spánek musí činit 1,7 m2 na 1 dítě. Prostor pro ukládání lehátek a lůžkovin musí umožňovat jejich řádné provětrávání.
 • Ø  Pro žáky se zdravotním postižením musí být ve speciálních školách, speciálních školských zařízeních, školách a školských zařízeních zajištěny podmínky podle druhu jejich zdravotního postižení včetně bezbariérového prostředí. Za žáka se zdravotním postižením se považuje žák se speciálními vzdělávacími potřebami. V učebnách musí být vytvořeny relaxační koutky s odpovídajícím vybavením. Vyčleňuje se prostor pro odkládání a uložení kompenzačních pomůcek.
 • Ø  Podlahy v zařízeních pro výchovu a vzdělávání musí odpovídat charakteru činnosti a musí být snadno čistitelné.
 • Ø  Prostory v zařízeních pro výchovu a vzdělávání musí být přístupny též osobám s omezenou schopností pohybu a orientace.

 

Provozní doba :                   6.30 – 16.00 hod


Prosíme o dodržování docházky do MŠ do 8.00 hod.

Po 8.00 hod. bude budova uzavřena z bezpečnostních a provozních důvodů.

Pokud navštívíte lékaře, telefonicky oznamte do MŠ pozdější příchod – v tom případě Vám bude dítě přijato.


Využití zařízení pro jiné aktivity:                     

a)       organizované společné činnosti pro rodiče a děti :  dle plánu činnosti MŠ

b)       stravování cizích strávníků :     ne

 

II.

Režimové požadavky ( délka aktivit, zařazení )

 

Děti přichází do Mateřské školy od okamžiku otevření Mateřské školy v 6,30 hodin do 8.00 hodin, kdy je začíná program jednotlivých tříd Mateřské školy. Program se řídí schváleným plánem a přípravami jednotlivých učitelek Mateřské školy.

 

V programu jsou zařazeny jak výchovné činnosti, tak i spontánní zpravidla řízené činnosti. 

Spontánní hra

a)       frekvence zařazení během dne : dopoledne,  při pobytech venku, při odpolední činnostech

b)       zařazení v režimu:    od  6,30- do 8,45 hod, 9.10 – 9.45  od 10,45 do 11,45 hod ( při pobytu venku), od 14,45 do 16,00  hod průběžně, individuálně

 

Činnosti dětí řízené pedagogem

a)       zařazení v režimu:  cca  od 8,45 do 9.45  hod  

 

Sledování televize

a)       frekvence zařazení během týdne : 2x – 3x týdně

b)       frekvence zařazení během dne :    1x

c)       doba trvání této činnosti v jednom sledu : 15 minut

 

               Pohybové aktivity

 • Ø  (108/2001 Sb.)V předškolních zařízeních je denní doba pobytu venku zpravidla 2 hodiny dopoledne, odpoledne se řídí délkou pobytu dětí v zařízení. V zimním i letním období lze dobu pobytu venku upravit s ohledem na venkovní teploty. Pobyt venku může být dále zkrácen nebo zcela vynechán pouze při mimořádně nepříznivých klimatických podmínkách a při vzniku nebo možnosti vzniku smogové situace. V letních měsících se provoz přizpůsobí tak, aby bylo možné provádět činnost dětí ve venkovním prostředí pozemku i teras v co největším rozsahu.
 • Ø  Časové rozložení výuky, sestava rozvrhu a režim dne se stanoví v rámci možností zařízení pro výchovu a vzdělávání s ohledem na věkové zvláštnosti dětí i žáků, jejich biorytmus a náročnost jednotlivých předmětů. Při výuce je třeba dbát na prevenci jednostranné statické zátěže vybraných svalových skupin výchovou žáků ke správnému sezení a držení těla.

 

a)       podmínky a vybavení

 herna, školní dvůr, školní zahrada, obecní hřiště

vybavení:  lavičky, žíněnky, polykarpova stavebnice, ribstoly, kruhy, míče, tyče, švihadla, koše atd.

 

b)       druhy pohybových aktivit

pohybové chvilky, ranní cvičení

spontánní pohybové činnosti

řízené tělovýchovné chvilky

pohybové aktivity na dvorku

 

c)        frekvence zařazování pohybových aktivit v denním režimu (viz plány a přípravy činnosti)

denně dopoledne i odpoledne

 

Pobyt venku

a)       pozemek využívaný k pohybové aktivitě a zajištění jeho údržby

 

 • Ø  (464/2000 Sb.) Hygienické limity mikrobiálního a parazitárního znečištění písku užívaného ke hrám na venkovních hracích plochách určených pro hry a sport dětí a mladistvých, jakož i písku nebo jiného materiálu tvořícího povrch ploch určených pro hry a sport dětí a mladistvích jsou upraveny v příloze č. 8. - mikrobiální kontaminace plochy - Pískoviště musí splňovat kategorii I. a nesmí obsahovat salmonely a vajíčka geohelmitů ve 100 g vzorku. ( pro kategorii 1. čistá  je přípustné množství v 1 g vzorku fekální koliformní bakterie < 10 a u fekálních streptokoky < 10. Měření a rozbor zajišťuje zřizovatel a provozovatel ve spolupráci s příslušným orgánem a musí být doložitelný.

 

Školní dvůr : betonové plochy pro jízdu na kolech a koloběžkách, průlezky apod.

Školní hřiště : pískoviště, průlezky, houpačky, zeleň apod.

b)       časový údaj

 • Ø  dopoledne od 9,45  hod  - do 11,45 hod
 • Ø  odpoledne od 15,15 hod   - do 16,00 hod ( dle počasí  a plánu třídy)

c)        délka pobytu

 • Ø  dopoledne :     2 hodiny
 • Ø  odpoledne .      0,5 – 1,00 hod

d)       Způsob využití pobytu venku

Míčové hry, pohybové hry, závodivé hry, jízda na tříkolkách a koloběžkách apod.

Vycházky do lesa, okolí , vycházky po obci

Pobyt na školní zahradě – hry na pískovišti, na houpačkách, průlezkách apod..

 

Odpočinek, spánek

a)       zařazení v režimu dne: 13,00 hod   - 14,30 hod

b)       způsob ukládání lehátek, uložení lůžkovin, pyžam, jejich provětrávání apod

Sklad na lehátka,

Lůžkoviny ve skříni uzpůsobené  na oddělení jednotlivých  kusů

Pyžama v plátěných pytlících zavěšená ve skladu lehátek

 • Ø  (108/2001 Sb.) Prostorové podmínky a vnitřní uspořádání předškolního zařízení musí umožňovat volné hry dětí, odpočinek, osobní hygienu s otužováním a tělesná cvičení. Na 1 dítě musí plocha denní místnosti užívané jako herna a ložnice činit nejméně 4 m2; je-li ložnice stavebně oddělená, musí plocha denní místnosti činit nejméně 3 m2. Plocha na 1 lehátko pro spánek musí činit 1,7 m2 na 1 dítě. Prostor pro ukládání lehátek a lůžkovin musí umožňovat jejich řádné provětrávání.

Stravování

 • Ø  (108/2001 Sb.) V předškolním zařízení nesmí mezi jednotlivými jídly časový odstup  přesáhnout 3 hodiny. Pro mytí rukou před jídlem musí být k dispozici umyvadla s tekoucí teplou vodou, mýdlem a možností osušení rukou.
 • Ø  (107/2001 Sb.) Při uvádění do oběhu, přepravě a rozvozu musí být pokrmy chráněny před mikrobiální kontaminací, znečištěním nebo jiným narušením zdravotní nezávadnosti.
 • Ø  Teplé pokrmy určené k přímé spotřebě se podávají bezprostředně po výrobě, nejdéle však 3 hodiny od dokončení jejich tepelné úpravy. Do této doby se započítává čas potřebný pro konečnou úpravu pokrmů, plnění do expedičních obalů, přepravu a rozvoz. Pokud nelze tuto časovou podmínku pro výdej zajistit, musí se pokrmy pro výdej postupně dovářet nebo se regenerují pokrmy zchlazené, popřípadě zmrazené.
 • Ø  Po dobu výdeje, rozvozu a přepravy teplých pokrmů musí být zachována teplota pokrmu +70 stupňů oC s možností tolerance poklesu nejvýše o 3 stupně oC.
 • Ø  Teplý pokrm musí mít v době jeho podání spotřebiteli ke konzumaci teplotu nejméně +63 stupňů oC.

 

a)       Příprava stravy :      vlastní

b)       Podávání svačin       od 8.45 do 9,15 hod

c)       Systém podávání svačin    :   postupně  samoobslužný,

d)       Obědy ( doba výdeje ) : od 11,45 hod   do   dle potřeby ( cca do 12,15 – 12,30 hod)

 

Pitný režim

 

a)       příprava a doplňování nápojů

 V průběhu celého dne

b)       druh používaných nápojů jak při plánovaných stravovacích prvcích ( svačiny, oběd ), tak pro běžné použití mezi jídly    : bylinkové i ovocné čaje, pitná voda , mléko,  džusy a jiné ovocné šťávy

c)        způsob obsluhy, doplňování

děti si samy dolévají pití ze džbánů. Každé dítě má svoji sklenici na značce. Doplňování džbánů zajišťuje učitelka  ve spolupráci s kuchařkou školní  kuchyně.

d)       manipulace s nádobím ( kdo manipuluje -všichni, kdo přichází do styku s jídlem musí splňovat podmínky zdravotní způsobilosti)

Kuchařky školní kuchyně

 • Ø  (258/2000 Sb.) Fyzické osoby vykonávající činnosti epidemiologicky závažné, kterými jsou pracovní činnosti při výrobě a při uvádění potravin do oběhu s výjimkou přepravy a skladování balených potravin, ve stravovacích službách,….., pokud při nich fyzické osoby přicházejí do přímého styku s potravinami, pokrmy, musí splňovat tyto předpoklady:
  • o    být k této činnosti zdravotně způsobilé, a
  • o    mít znalosti nutné k ochraně veřejného zdraví.
  • Ø  Zdravotní způsobilost osvědčuje, před zahájením činnosti epidemiologicky závažné, ve zdravotním průkazu

 

Otužování

Zhodnocení individuálních potřeb probíhá vždy ve spolupráci s rodiči dítěte, lékařem který dítě registruje s ohledem na samotné dítě v souvislosti s jeho aktuálním zdravotním stavem.

a)       používaný a preferovaný způsob ( např. otužování vodou, vzdušné lázně, saunování apod.)

-pravidelné vycházky,

-v letním období otužování vodou ( koupání a sprchování na šk. zahradě)

-plavecký výcvik

b)       frekvence

-vycházky denně

-otužování dle počasí

-10 lekcí v jednotném časovém úseku

c)        zařazení v denním režimu ( četnost v týdnu, dnu )

-vycházky denně 2 hod

-otužování dle počasí a plánu MŠ

d)       jiný způsob ozdravných opatření

- pračka vzduchu

 

III.

Způsob nakládání s prádlem, osvětlení, vytápění, mikroklimatické podmínky

 

 

 • Ø  (108/2001 Sb.) V prostorách zařízení pro výchovu a vzdělávání určených k trvalé činnosti dětí a žáků, jakož i v prostorách, kde se střídá krátkodobá činnost tak, že celková doba pobytu má trvalý charakter, (například v odborných a speciálních učebnách a dílnách) musí být zajištěno vyhovující denní osvětlení. Za trvalý charakter pobytu se považuje činnost dítěte nebo žáka v délce 4 a více hodin. V prostorách, kde děti a žáci střídají krátkodobou činnost, lze použít sdružené osvětlení. Sdruženým osvětlením se rozumí záměrné současné osvětlení denním a doplňujícím umělým světlem během dne při potřebě odlišného rozložení světla a směru osvětlení, než poskytuje denní světlo, například při skupinové výuce s různorodým uspořádáním pracovních míst v učebnách s bočním denním osvětlením. Pro žáky se zrakovým postižením nutno zajistit osvětlení odpovídající specifickým potřebám žáků. Srovnávací rovina se předpokládá  v denních místnostech předškolních zařízení ve výšce 0,45 m nad podlahou
 • Ø  Pro většinu zrakových činností ve školách a předškolních zařízeních se vyžaduje převažující směr osvětlení zleva a shora. Rovnoměrnost denního bočního osvětlení stanovená jako podíl nejmenší a největší hodnoty činitele denní osvětlenosti v rozsahu zrakového úkolu musí být v prostorách s trvalým pobytem dětí a žáků (§ 7 odst. 1) nejméně 0,2, pro ostatní zrakové činnosti nejméně  0,15.
 • Ø  Pro ochranu před oslněním a jiným narušením zrakové pohody musí být osvětlovací otvory opatřeny zařízením pro regulaci denního osvětlení, zejména přímého slunečního světla všude tam, kde by mohlo vyvolávat nadměrné kontrasty jasů.
 • Ø  Zařízení pro výchovu a vzdělávání musí mít zajištěny vyhovující mikroklimatické podmínky a vytápění. V denních místnostech, učebnách, odborných pracovnách, družinách a dalších místnostech určených k trvalému pobytu musí vytápění zajistit teplotu vzduchu nejméně 20 až 22 oC; teplota povrchu podlahy nesmí klesnout pod 19 oC. Teplota v ložnicích ubytovacích zařízení nesmí při vytápění klesnout pod 18 oC. Rozdíly teplot vzduchu mezi úrovní hlavy a kotníků nesmí být větší než 3 oC. V tělocvičnách nesmí při vytápění teplota vzduchu klesnout pod 16 oC, v jídelnách, halách a v dalších místnostech pro krátkodobý pobyt pod 18 oC. V hygienických zařízeních s výjimkou záchodu nesmí teplota vzduchu při vytápění klesnout pod 20 oC, na záchodech pod 16 oC, a jde-li o předškolní zařízení, pod 18 oC. Relativní vlhkost vzduchu pobytových místností školských zařízení musí být 40 až 60 procent.
 • Ø  V letním období nejvyšší přípustná teplota v učebnách je 26 oC. Musí být zajištěna možnost regulace proti pronikání slunečního záření okny místnosti. Tato hodnota může být překročena za mimořádných vnějších mikroklimatických podmínek. Při poklesu teploty vzduchu v učebnách určených k trvalému pobytu dětí a žáků ve třech po sobě následujících dnech pod 18 oC, nejméně však na 16 oC, nebo při poklesu teploty vzduchu v těchto učebnách v jednom dni pod 16 oC musí být provoz zařízení pro výchovu a vzdělávání zastaven.
 • Ø  Kontrola teploty vzduchu v prostorách s trvalým pobytem musí být zajištěna nástěnnými teploměry ve výšce 1,2 až 1,5 m nad podlahou na vnitřní straně místnosti. Teploměr musí měřit teplotu s přesností +0,5 oC.
 • Ø  Prostory zařízení pro výchovu a vzdělávání určené k trvalému pobytu musí být přímo větratelné.
 • Ø  Zařízení pro výchovu a vzdělávání musí být zásobována pitnou vodou.10) Zásobování pitnou vodou musí z kapacitních hledisek splňovat tyto požadavky
  • o    na 1 dítě v předškolním zařízení musí být k dispozici nejméně 60 l vody na den,

 

Úklid prostor Mateřské školy

V souladu s požadavky zákona č. 258/2001 Sb. a vyhláškou 108/2001 Sb. jsou stanoveny  cykly pro úklid v prostorách, které jsou určeny pro trvalý pobyt dětí takto ( musí být v případě potřeby prokazatelně doloženy, z tohoto důvodu prosím provedení kontroly pracovních náplní pracovníků pro zajištění úklidu a o činnostech prováděných ve větších časových odstupech je nutno vést písemný záznam.

 

 • Ø  denně setřením na vlhko všech podlah, okenních parapetů, nábytku, krytu topných těles a klik; u koberců vyčištěním vysavačem; vynášení odpadků musí být prováděno denně,
 • Ø  denně za použití čisticích prostředků s dezinfekčním účinkem umytím umývadel,  pisoárových mušlí a záchodů,
 • Ø  nejméně jednou týdně omytím omyvatelných částí stěn na záchodech a dezinfikováním umýváren a záchodů,
 • Ø  nejméně třikrát ročně umytím oken včetně rámů a svítidel,
 • Ø  nejméně dvakrát ročně celkovým úklidem všech prostor školy,
 • Ø  malováním jedenkrát za dva roky nebo v případě potřeby častěji.

 

Výměna prádla

a)       druh používaného prádla ( lůžkoviny, ručníky …)

bavlněné a krepové povlečení,  froté ručníky, froté prostěradla

b)       způsob praní prádla ( vlastní pračka, smluvní zařízení, rodiče dětí apod.)

rodiče dětí  1 x týdně ručníky , 1 x za tři týdny povlečení ( popř. častěji), vlastní pračka na prostírání apod.

 

 • Ø  Výměna lůžkovin v předškolním zařízení se provádí nejméně jednou za 21 dní, výměna ručníků jednou za týden; v případě potřeby ihned.
 • Ø   Vybavení prádelny musí být takové, aby bylo zabezpečeno praní prádla v řádné kvalitě. Podlahy musí být protiskluzové a spádované ke vpusti; stěny musí mít omyvatelný povrch do výše nejméně 1,80 m.
 • Ø  Použité ložní a osobní prádlo se nesmí třídit v ubytovací části. Použité prádlo se ukládá do obalů, které zabraňují kontaminaci okolí nečistotami z prádla. Při veškeré manipulaci s prádlem musí být čisté prádlo dopravováno a udržováno zásadně odděleně od prádla použitého.
 • Ø  Čisté prádlo se skladuje v uzavřených skladech čistého prádla v čistých, uzavíratelných a pravidelně dezinfikovaných skříních nebo policích

 

c)       Způsob manipulace s prádlem

Za prádlo odpovídá školnice mateřské školy, která jej skladuje , zajišťuje jeho výměnu a praní, eviduje jej na kartách  skladních zásob.

 

S provozním řádem budou všichni pracovníci prokazatelně seznámeni a rovněž bude sloužit jako základní podklad pro tvorbu přípravy učitelek MŠ.

 

 

 

V Přibicích dne 25. 8. 2011                                                                                                            podpis ředitelky