Úvodní stránka » VÝCHOVNÝ PORADCE » Popis a vymezení rozsahu činnosti výchovného poradce

POPIS A VYMEZENÍ ROZSAHU ČINNOSTI VÝCHOVNÉHO PORADCE školního poradenského pracoviště

Příloha č. 3 k vyhlášce č. 72/2005 Sb.

 1. Standardní činnosti výchovného poradce

I.I. Poradenské činnosti:

 1. Poradenská pomoc při rozhodování o další vzdělávací cestě žáků, tj. zejména:
 • koordinace mezi činnostmi zaměřenými k volbě vzdělávací cesty žáka,
 • poradenství zákonným zástupcům s ohledem na očekávání a předpoklady žáků ve spolupráci s třídním učitelem,
 • spolupráce se školskými poradenskými zařízeními a středisky výchovné péče při zajišťování poradenských služeb přesahujících kompetence školy,
 1. Vyhledávání a orientační šetření žáků, jejichž vývoj a vzdělávání vyžadují zvláštní pozornost a příprava návrhů na další péči o tyto žáky.
 2. Spolupráce se školskými poradenskými zařízeními při zajišťování podpůrných opatření pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami a intervenčních činností pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami.
 3. Příprava podmínek pro vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami ve škole, koordinace poskytování poradenských služeb těmto žákům školou a školskými poradenskými zařízeními a koordinace vzdělávacích opatření u těchto žáků.

I.II. Metodické a informační činnosti

 1. Metodická pomoc pedagogickým pracovníkům školy:
 • s naplňováním podpůrných opatření ve vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami,
 • s tvorbou a vyhodnocováním individuálních vzdělávacích plánů,
 • v práci s nadanými a mimořádně nadanými žáky.
 1. Zprostředkování nových metod pedagogické diagnostiky a intervence pedagogickým pracovníkům školy.
 2. Metodická pomoc pedagogickým pracovníkům školy v otázkách, integrace, individuálních vzdělávacích plánů, práce s nadanými žáky apod.
 3. Poskytování informací o činnosti školy, školských a dalších poradenských zařízení v regionu, o jejich zaměření, kompetencích a o možnostech využívání jejich služeb žákům a jejich zákonným zástupcům.
 4. Shromažďování odborných zpráv a informací o žácích v poradenské péči dalších poradenských zařízení a jejich zajištění v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů.
 5. Vedení písemných záznamů umožňujících doložit rozsah a obsah činnosti výchovného poradce, navržená a realizovaná opatření.

 

Vypracovala: Mgr. Kateřina Jochlíková