Úvodní stránka » VÝCHOVNÝ PORADCE » Minimální praventivní program

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM     2022/2023

                                                                                                               

ZÁKLADNÍ ÚDAJE

 

Název a adresa všech škol a školských zařízení (dle rejstříku), pro které platí tento MPP:

Základní škola a Mateřská škola Přibice

                                                                                                                                                      

Adresa a ředitelství školy nebo školského zařízení :                

Základní škola a Mateřská škola Přibice 46, 691 24

                                              

Jméno a příjmení ředitele       Mgr. Marcela Mrkvicova

Telefon na ředitele                   546 604 101

E-mail na ředitele                    zspribice@seznam.cz

                                                          

 

Tento minimální preventivní program je součástí pedagogické dokumentace školy. Je vypracován v souladu s platnými právními předpisy na základě příslušných metodických pokynů a slouží jako základní pomůcka pro preventivní aktivity na ZŠ a MŠ v Přibicích, v průběhu celého školního roku. Za jeho sestavení odpovídá školní metodik prevence. 

Vedení školy a pedagogický sbor byli s jeho obsahem seznámeni na společné poradě na začátku školního roku. Vlastní náplň programu realizují vyučující, do jejichž předmětů spadají jednotlivá témata. Garantem programu je školní metodik prevence. Účinnost programu je vyhodnocována vždy na konci školního roku ve spolupráci s vedením školy.

 

  1. A.    PEDAGOGOVÉ A OSTATNÍ ZAMÉSTNANCI ŠKOLY

 

Naším základním a každodenním úkolem je vybudovat a udržet zdravé klima ve škole, nastolit a průběžně upevňovat vzájemnou důvěru mezi učiteli, žáky a jejich rodiči. To je nezbytným předpokladem účinnosti jakýchkoli dalších preventivních aktivit.

          Při realizaci preventivního programu vycházíme z toho, že děti by měly již od začátku školní docházky dostávat odpovídající formou informace o škodlivosti drog včetně tabáku a alkoholu pro lidský organismus. Důraz je kladen především na nenásilné a průběžné seznamování s touto problematikou v rámci výuky, jednorázové akce či megaakce se příliš neosvědčily. Dětem je potřeba také vysvětlit, že existují i jiné než drogové závislosti, což si většinou neuvědomují. Značná pozornost je věnována prevenci projevů agresivity, rasové (a jiné) nesnášenlivosti a všech forem šikany. Již zcela usazeným tématem práce metodiků prevence je zaměření pozornosti na rizika spojené s obsluhou všech elektronických komunikačních prostředků (sociální sítě, mobil apod.).

          Ačkoli problematika trávení volného času dětmi po vyučování nebývá zpravidla považována za součást specifické prevence, dle našeho názoru je nedílnou součástí širšího rámce preventivních aktivit a jako takovou ji rozhodně nelze opomíjet.

2. Organizace a struktura prevence

Výchovný poradce – Mgr. Kateřina Jochlíková

            Aktivně nabízí učitelům a žákům možnost poradit se o svých problémech, setkává se s žáky, kteří jsou v některých případech ohrožení ve svém vývoji, sebepojetí, komunikaci s druhými. Komunikuje s pedagogy a sbírá podněty. Učitelé se na výchovného poradce obracejí v případě

  • výskytu agresivního chování ve třídě
  • signálů o potížích žáka (osobnostní, rodinné, vztahové )
  • náhlém i trvalém neúspěchu v učení
  • obtížné komunikaci, konfliktu s rodiči
  • porušování pravidel soužití ve škole žákem
  • krádežích ve třídách

Výchovný poradce diagnostikuje situaci. Navrhuje opatření, setkání zainteresovaných lidí, vede individuální konzultace s dětmi, s rodiči, informuje o kontaktech na další pomoc (adresář sociálních služeb apod. ) linku bezpečí a další organizace. Může se zúčastnit komunitních kruhů ve třídách, které organizují učitelé a zajišťují tak prevenci konfliktů a problémů žáků. Obrací se na sociální odbor, kurátory v případě podezření na problém v rodině, porušování zákona.

Metodik prevence – Mgr. Kateřina Jochlíková

Metodik prevence spoluvytváří minimální preventivní program, podílí se na jeho realizaci. Komunikuje s učiteli v oblasti primární prevence, v případě vzniklého problému dává podněty k možné nápravě. Spolupracuje s institucemi a organizacemi v oblasti primární prevence. Koordinuje předávání informací o problematice SPJ ve škole, dokumentuje průběh preventivní práce školy. Hodnotí realizaci minimálního preventivního programu.

 

Třídní učitel. Učitelé.

Učitelé se věnují v rámci své výuky rozvoji kompetencí žáků v oblasti sociálních dovedností, učí podle principů a metod v rámci koncepce školy. Oslovují a zapojují do řešení problémů výchovného poradce a metodika prevence, na naší škole obojí v jedné osobě. Provádějí průběžnou diagnostiku žáků a třídy, na týmových schůzkách vzájemně hodnotí uplynulé období, konzultují případné problémy, navrhují opatření. Třídní učitel je v  kontaktu s rodiči žáků své třídy prostřednictvím třídních schůzek, osobních setkání a dalších možností komunikace (e-mail, mobil).

 

Ředitel školy – Mgr. Marcela Mrkvicova

Vedení školy – (zástupce ředitele školy) – Mgr. Kateřina Jochlíková

Sledují efektivitu prevence rizikového chování. Sledují problémy v kontextu celé školy a provádí  personální a organizační opatření ke zlepšení vzájemného soužití ve škole. Účastní se v případě potřeby zásadních setkání rodiny a školy.

 

B. RODIČE

 

Rodiče jsou na třídních schůzkách seznámeni s činnosti ŠMP. Ve všech ročnících se metodik osobně rodičům představí, upřesní, kde má kabinet a kdy konzultační hodiny.

Osobní schůzku lze domluvit kdykoli po předchozí telefonické domluvě. Konzultační hodiny jsou umístěny na nástěnce v přístupové chodbě školy, dále budou umístěny na stránkách školy. Min.preventivní program bude také umístěn na volně přístupném místě pro veřejnost.

 

O jednorázových akcích jsou rodiče v průběhu školního roku informováni formou zápisů v žákovských knížkách. Další informace mohou také získat na nástěnce v přízemí školy. (Nástěnka je určena především žákům školy a jejich rodičům. Získají zde základní informace a kontakty na organizace zabývající se řešením různé problematiky. Za obsah nástěnky a aktualizaci je zodpovědný metodik prevence).

           Mailové adresy všech učitelů a telefonický kontakt bude umístěn na web.

Případné nevhodné nebo rizikové chování žáků je vždy řešeno ve spolupráci s rodiči (zákonnými zástupci) dítěte.

 

1. Aktivity pro rodiče

 

Název aktivity

Datum konání

Vedoucí programu, přednášející

 

Informační leták – dle aktuálních potřeb a nabídky

třídní schůzky

 

ŠMP, TU

Kontakt na ŠMP – žákovské knížky

 

ŠMP, TU

Besedy na téma šikana a Kyberšikana

2022/2023

ŠMP

 

2. Aktivity podporující spolupráci školy s rodiči

 

Název aktivity

Datum konání

Vedoucí programu

Dyňování, Lampionový průvod

TU

Vánoční strom, vánoční besídky

TU

Pečení na akce pro děti a rodiče

TU

Netradiční třídní schůzky pro rodiče a jejich děti

(některé třídy)

 

TU

Vánoční besídka, Vánoce

Učitelé 1.stupně

Den dětí

TU

Den matek

Školní výlety, návštěvy divadla

TU

Maškarní ples  Hody

Rada rodičů+učitelé

 

3. Aktivity podporující školní klima a mezilidské vztahy žáků

Název aktivity

Datum konání

Vedoucí programu

Den pro zdraví

TU

Beseda o šikaně

MP

Mezilidské vztahy 

MP

Dopravní soutěž Pohořelice

TU

Zájmové kroužky

Průběžně

Učitelé

Ekologické projekty

Průběžně

Učitelé

 

 

C. SPOLUPRÁCE S OKOLÍM ŠKOLY

 

Metodickým a garančním pracovištěm v oblasti preventivních aktivit pro naši školu je Pedagogicko-psychologická poradna Nový Jičín, Žižkova 3. Metodik prevence školy se účastní seminářů a informativních setkání pořádaných poradnou.

 

 

1. Organizace a odborníci, kteří se budou podílet na prevenci RJ

 

Organizace

Jméno odborníka

Kontakt (adresa, telefon, e-mail)

SVČ Pohořelice

p.Tomeček

tomecek@svcpohorelice.cz

Policie ČR - Pohořelice

pprap. Petr Lehoczký                                    

974 632 798                   

AVE - odpady

 

brno@ave.cz

OSPOD Pohořelice

 

soc.pracovnice Bc. Renata Štursova

renata.stursova@pohorelice.cz).

 

Pedagogicko-psychologická poradna.

Brno, Hybešova

praktický lékař

MUDr. MUDr. Ludmila Bartlová

519 433 116

 

D. ŽÁCI

 

Seznámení žáků s činností:

-         osobní představení se ŠMP v jednotlivých třídách – snaha, aby metodik vyučoval co nejvíc hodin výchovy k občanství

-         konzultační hodiny – na nástěnce v příchozí chodbě, sděleny pro rodiče na třídních schůzkách,  v žákovských knížkách, ( kdykoliv po předchozí dohodě)

-         nástěnka – důležité kontakty + nástěnky v jednotlivých třídách

 

 

1. PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ

Zpracován jako samostatný dokument.

 

 

2. PROGRAM OSTATNÍCH PREVENTIVÍCH AKTIVIT

 

2. 1. Nespecifická a specifická prevence pro žáky ve výuce, která je součástí učebních osnov

 

1. ročníky (třídy)

Vyučovaný předmět

Preventivní aktivita a její zaměření, způsob jejího vedení

(např. prožitková aktivita, diskuse, předávání informací,…)

Náš svět

„Na koho se mohu obrátit?“

  Zdraví

Čj

Učení vzájemné pomoci

Sociální hry

Řešení problému ve spolupráci s rodiči

 

 

2. ročníky (třídy)

Vyučovaný předmět

Preventivní aktivita a její zaměření, způsob jejího vedení

(např. prožitková aktivita, diskuse, předávání informací,…)

Náš svět

„Na koho se mohu obrátit?“

Zdraví

Čj

Učení vzájemné pomoci

Sociální hry

Řešení problému ve spolupráci s rodiči

 

3. ročníky (třídy)

Vyučovaný předmět

Preventivní aktivita a její zaměření, způsob jejího vedení

(např. prožitková aktivita, diskuse, předávání informací,…)

Náš svět

Kouření, alkohol(ismus), zdravá výživa, zdravý životní styl

Zdraví

Čj – sloh, čtení

Pomoc druhým

Schopnost vyjadřovat svůj názor

Učivo – o rodině, vzájemná důvěra

 

4. ročníky (třídy)

Vyučovaný předmět

Preventivní aktivita a její zaměření, způsob jejího vedení

(např. prožitková aktivita, diskuse, předávání informací,…)

Náš svět

Mezilidské vztahy

Zdraví. Ekologická výchova

Čj – sloh, čtení

Schopnost vyjádřit vlastní názor, komunikace

Spolupráce s rodinou

 

5. ročníky (třídy)

Vyučovaný předmět

Preventivní aktivita a její zaměření, způsob jejího vedení

(např. prožitková aktivita, diskuse, předávání informací, …)

Náš svět

Návykové látky

„Mám právo“, Prevence před sex.zneužíváním, stalking, kybergrooming. Sex.výchova. Ekologická výchova

Čj – sloh, čtení

Průřezová témata – komunikace, mediální výchova, články do časopisů, nástěnky

 

 

  1. 2.    2. Specifická prevence pro žáky ve výuce, reagující na individuální situaci ve třídě

 

     Aktivity, které nejsou součástí učebního plánu a reagují na zvláštní situaci v třídním kolektivu či mezi třídními kolektivy, která byla zaregistrována na základě šetření ke zjištění situace ve škole, např. pomocí dotazníku atd.. Jedná se o programy cíleně zaměřené na řešení výskytu konkrétních SPJ: násilí, šikana, výskyt a zneužívání drog včetně alkoholu a tabáku, rasismus a jiné projevy netolerance,… na které budou navazovat další aktivity podle aktuálnosti.

 

     Využití dotazníku, ke zjištění problému ve třídě, po zpracování zaměření se na aktuální vývoj situace.

 

Třída:

Třídní učitel:

RJ který bude řešen:

Jak byla situace zjištěna:

Kdo bude situaci řešit – jméno učitele nebo externího odborníka, organizace:

 

Kdy bude situace řešena:

S použitím jakých metod bude intervence vedena:

 

Způsob ověření efektivity intervence:

 

 

 

 

STRATEGIE A METODY PREVENCE

 

Vztah učitel – žák

Budujeme vzájemnou důvěru mezi učitelem a žákem, což je umocněno velikostí školy, kde je prostředí téměř rodiné.

           Žák ví, že se může na učitele obrátit a bude respektován jeho názor, jeho potřeby. Učitel se zajímá o žáka, podněcuje dialog. Učitel získává důvěru žáka i prostřednictvím budování vztahu s rodinou, sociálním prostředím žáka. Při řešení problémů je učitel otevřen komunikaci s žákem, s rodičem, širší rodinou, ostatními pedagogy, výchovným poradcem, ad.. Na základě dosažení dohody o společných cílech a postupech dochází k celkové a jednotné podpoře žáka.

Skupinová práce

Projektové vyučování a celoškolní projekty

          Intenzivní spolupráci tříd v rámci ročníku. Žáci se navzájem poznávají a dokáží spolupracovat starší s mladšími, což je umocněno spojení 4 a 5. třídy a propojováním v rámci výuky 1., 2. a 3. třídy v TV, VV, HV a PČ a 2 a 3.třídy v jiných předmětech.  Je to podstatný prvek prevence šikany starších žáků vůči mladším.

Individualizované hodnocení, slovní hodnocení, sebehodnocení, zpětná vazba skupiny

Komunikace s rodiči, zákonnými zástupci

Pedagogická diagnostika

Učitel věnuje pozornost žákům, registruje signály o možném problému žáka a hledá příčiny a vhodné formy nápravy. Pokud je třeba, spolupracuje s rodiči a výchovným poradcem, který se zapojí do diagnostického a terapeutického procesu. Případně je využíváno dalších odborných institucí (PPP aj.) 

 

 

Datum: 1.září 2022

 

Jméno a podpis ředitele školy: Mgr. Marcela Mrkvicova

 

Jméno a podpis školního metodika prevence: Mgr. Kateřina Jochlíková