Úvodní stránka » MATEŘSKÁ ŠKOLA » Informace k zápisu do mateřské školy pro školní rok 2020/2021

Informace k zápisu do mateřské školy pro školní rok 2020/2021 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydává v souvislosti s mimořádnými opatřeními vlády k ochraně obyvatelstva v souvislosti s koronavirem a onemocněním COVID-19 opatření k organizaci zápisů k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2020/2021. Zápisy budou probíhat v květnu, a to bez přítomnosti dětí a zákonných zástupců. Zápisy k předškolnímu vzdělávání proběhnou v souladu s právními předpisy. Uskuteční se v termínu dle školského zákona, tedy v období od 2. května 2020 do 16. května 2020.

Podání žádosti podle § 37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, je možné žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání učinit písemně nebo ústně do protokolu anebo v elektronické podobě.

Přihlášku je tedy možné doručit následujícími způsoby:

  1. do datové schránky školy: u2d7u9

  2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email!):

    zspribice@seznam.cz

  3. poštou na adresu školy: ZŠ a MŠ Přibice, 691 24  Přibice 46

  4. osobní podání: do schránky umístěné na budově školy v zalepené obálce

  5. Pokud by bylo podání učiněno pomocí jiných technických prostředků (např. e-mailem bez uznávaného elektronického podpisu.), je nutné jej do 5 dnů ze strany zákonného zástupce potvrdit jedním z výše vedených způsobů.

 

Při podání žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání uvede zákonný zástupce dle správního řádu náležitosti stanovené v § 34b odst. 2 školského zákona, kterými jsou:

(lze použít „Žádost o přijetí….,“ která je  na webových stránkách školy)

 • jméno a příjmení žadatele (dítěte),

         • datum narození (doložení je třeba kopií rodného listu dítěte – stačí elektronicky)

 • místo trvalého pobytu, popřípadě jinou adresu pro doručování (podle § 19 odst. 3 správního řádu),

• označení správního orgánu, jemuž je žádost určena (konkrétní mateřská škola),

• podpis osoby, která žádost podává (v tomto případě podpis zákonného zástupce, který dítě při podání žádosti zastupuje).

 S ohledem na zastoupení dítěte jeho zákonným zástupcem či jinou osobou k tomu oprávněnou je zároveň podstatné zjišťovat:

• jméno a příjmení tohoto zástupce,

 • místo trvalého pobytu tohoto zástupce, popřípadě jinou adresu pro doručování. Zastupuje-li dítě jiná osoba než jeho zákonný zástupce, je zároveň podstatné, aby doložila své oprávnění dítě zastupovat.

Doložení řádného očkování dítěte

Podmínkou přijetí dítěte do MŠ je podle § 50 zákona o ochraně veřejného zdraví je splnění povinnosti podrobit se stanoveným pravidelným očkováním, nebo mít doklad, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. Tato povinnost se netýká dítěte, které plní povinné předškolní vzdělávání.

V současné situaci nenavštěvujte osobně praktického lékaře.

Pro doložení této povinnosti zákonný zástupce:

1, že je dítě řádně očkované (vzor viz níže), a

2. doloží kopii očkovacího průkazu.

Vedle doložení dokladu o očkování nemusí zákonný zástupce pro účely správního řízení o přijetí do mateřské školy dokládat žádné jiné vyjádření nebo potvrzení lékaře.

Povinnost plnit předškolního vzdělávání mají děti, které dosáhly do 31. 8. pěti let.

V případě dotazů můžete volat v pondělí a středu v dopoledních hodinách na tel.:

546 604 100 nebo 605 341 506

 

                                         Vzor textu čestného prohlášení k očkování:

Prohlašuji, že       (jméno a příjmení dítěte),

nar. (XX.X. XXXX), se podrobil(a) všem stanoveným pravidelným očkováním podle zákona o ochraně veřejného zdraví.

 Příloha: kopie očkovacího průkazu

 

 

 

 

                                                                                                      Podpis zákonného zástupce