Úvodní stránka » ZÁKLADNÍ ŠKOLA » AKTUÁLNÍ INFORMACE K ZÁPISU NA ŠK.ROK 2020/2021

Zápis k povinné školní docházce do základní školy Přibice

/zápis se týká dětí nar. 1.9.2013 do 31. 8. 2014 a dětí s odkladem školní docházky/

        Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v souvislosti s mimořádnými opatřeními vydalo opatření k organizaci zápisů k povinné školní docházce pro školní rok 2020/2021

    Zápis proběhne bez osobní přítomnosti dětí ve škole.

Upřednostňujeme podání přihlášky bez osobní přítomnosti zákonného zástupce dítěte ve škole

Pro příjem žádostí o přijetí stanovujeme dobu od  1.4.2020 do 30.4.2020

Podrobnější informace k organizaci zápisu do ZŠ Přibice:

Podání žádosti:

Přihlášku je tedy možné doručit následujícími způsoby:

  1. do datové schránky školy/www.mojedatovaschranka.cz/ Přihlášení

  2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem

    /nelze jen poslat prostý email/

  3. poštou / ZŠ Přibice, 46, 691 24

  4. osobní podání do schránky před školou v obálce

Při podání žádosti o přijetí k povinné školní docházce uvede zákonný zástupce dle správního řádu náležitosti stanovené v § 37 odst. 2 školského zákona, kterými jsou:

-jméno a příjmení žadatele/dítěte/

-datum narození

-místo trvalého pobytu, popřípadě jinou adresu doručování písemností

-označení správního orgánu, jemuž je žádost určena

-podpisy zákonného zástupce

Zastupuje-li dítě jiná osoba než zákonný zástupce, je zároveň podstatné, aby doložila své oprávnění dítě zastupovat

pokud zákonný zástupce bude žádat odklad školní docházky, musí vyplnit list o odkladu školní docházky a doložit vyšetření dítěte v PPP a doklad od ošetřujícího lékaře.

Jelikož někteří zákonní zástupci ještě nestihli nechat dítě vyšetřit, odevzdají vyplněný list o odkladu  do 30. 4. 2020 a zprávy od lékaře a z PPP dodají, jakmile pominou mimořádná opatření, zatím do 30.6.2020

Všechny dokumenty na vyplnění jste Vážení rodiče dostali na posledních edukativních skupinách, pokud je nemáte, naleznete je na našich webových stránkách /www.skolapribice.cz/

Víme, že zápis je pro dítě vlastně prvním slavnostním setkáním se školou, tentokrát musíme respektovat prevenci, protože prevence je důležitá.

Po ukončení mimořádných doporučení uspořádáme setkání se zapsanými dětmi, seznámí se s prostředím školy, s jejich třídní učitelkou- Mgr. Denisou Šebrlovou, vzdělávacím programem,  s  učiteli i  s prostory školy.   

Nebude však součástí zápisu

Zápis proběhne pouze distančně předáním dokumentace nezbytné k přijetí dítěte /včetně dokumentace ze školského poradenského zařízení/ příslušné škole.